tavşan

tavla1

Ar/Fa ṭavla طوله zat ahırı, altı veya sekiz çift attan oluşan takım, eküri OYun stávla στάβλα z [çoğ.] at ahırı Lat stābulum/stabula durak, konak, barınak, özellikle hayvan barınağı Lat stāre, stāt- durmak

tavla2

≈ Fa ṭawla طوله znard oyununun bir türü, tavla Yun távli τάβλη za.a. Lat tabula tabla, levha, oyun tahtası

tavsa|mak

Fa tāv demirin sıcak ve yumuşak hali, canlılık, kuvvet +sA-

tavsif

Ar tawṣīf توصيف z [#wṣf tafˁīl II msd.] niteleme, tarif etme, vasıflandırma Ar waṣafa وصف zniteledi

tavsiye

Ar tawṣiya(t) توصية z [#wṣy tafˁila(t) II msd.] öğüt, sipariş, vasiyet Ar waṣiya وَصِىَ zöğütledi, sipariş etti, iş buyurdu

tavşan

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
kiyik yiyü tabışgan yiyü olurur ertimiz [geyik yiyip, tavşan yiyip oturur idik] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tavış: ḥiss wa ḥaraka [seğirtme, devinme] ... tevşindi: taḥarraka [kıpraştı]

<< ETü tavışġan «seğirten», tavşan ETü *tavış-/*teviş- devinmek, seğirtmek +(g)An

 tap-

Benzer sözcükler: ada tavşanı, tavşan kanı, tavşangiller

Bu maddeye gönderenler: tavşancıl


03.10.2021
tavşancıl

TTü tavşan +çIl

tavuk

<< ETü takaġu kuş, özellikle kümes kuşu

tavus

Ar ṭāwūs طاووس ztavus kuşu, pavo cristatus Aram ṭaūsā טאוסא za.a. ≈ EYun taôs ταῶς za.a.

tavzih

Ar tawḍīḥ توضيح z [#wḍḥ tafˁīl II msd.] netleştirme, belirgin kılma Ar waḍaḥa وَضَحَ zaçık ve belirgin idi

tay1

<< ETü tay at yavrusu