tasla|mak

tasavvur

Arapça ṣwr kökünden gelen taṣawwur تصوُّر z "kendine resmetme, düşleme, düşünme, zihninde canlandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taṣawwara تَصَوَّرَ z "kendine resmetti" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ṣūra(t) صورة z "resim" sözcüğünün (V) fiilidir.

tasdik

Arapça ṣdḳ kökünden gelen taṣdīḳ تصديق z "1. doğrulama, doğruluğunu teyit etme, 2. sadaka verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadaḳa صَدَقَ z "doğru idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tasfiye

Arapça ṣfw kökünden gelen taṣfiya(t) تصفية z "temizleme, arıtma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣafā صفا z "saf ve duru idi" fiilinin tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır.

tashih

Arapça ṣḥḥ kökünden gelen taṣḥīḥ تصحيح z "düzeltme, doğrulama, sağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaḥḥa صحّ z "sağ idi, doğru idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tasımla|mak

Türkiye Türkçesi tasım "kaba taslak yapma, model çıkarma" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

tasla|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Oğ: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tas [[kötü olan herhangi bir şey - Oğuzca]] Türkiye Türkçesi: [ Merkez Efendizâde, Bâbûsu'l-Vâsıt, 1555]
iḳyās [Ar.]: Nesneyi bir misāl üzerinde taḳdīr idüp taslamak ve oranlamak.

Köken

Türkiye Türkçesi tasla- "kabaca ölçmek, model çıkarmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Oğuzca tas "kötü, kaba" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

Ek açıklama

Karş. Moğolca tösle- "gibi olmak, farzetmek, andırmak".

Bu maddeye gönderenler

tasarla- (tasarı, tasarım), tasımla-, taslak


10.06.2015
taslak

Türkiye Türkçesi taslak "kaba, kabaca yapılmış" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi tasla- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

tasma

Yeni Yunanca desmá δεσμά z "hayvan bağı, zincir, pranga" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca desmós çoğ. desmá δεσμός z "bağ, zincir, hayvan bağlama kayışı, yular" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca déō δέω z "bağlamak" fiilinden +ism° ekiyle türetilmiştir.

tasnif

Arapça ṣnf kökünden gelen taṣnīf تصنيف z "sınıflandırma, düzene koyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣannafa صَنَّفَ z "sınıflandırdı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ṣinf صِنْف z "sınıf" sözcüğünün (II) fiilidir.

tasrif

Arapça ṣrf kökünden gelen taṣrīf تصريف z "1. döndürme, dönüştürme, 2. Arapça fiil çekimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarafa سَرَفَ z "döndürdü" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tasrih

Arapça ṣrḥ kökünden gelen taṣrīḥ تصريح z "netleştirme, açıklığa kavuşturma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaraḥa صرح z "net ve açık idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.