tasdik

tasarım

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *tasar- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

tasarla|mak

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) tasbar- "bozulmak, kaybolmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe fiil Eski Türkçe tas "kötü" ve Eski Türkçe bar- "gitmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

tasarruf

Arapça ṣrf kökünden gelen taṣarruf تصرّف z "idare etme, kullanma, harcama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarafa صَرَفَ z "evirdi, idare etti" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tasavvuf

Arapça ṣwf kökünden gelen taṣawwuf تصوّف z "sufi olma, sufiye yolunu izleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣūfī sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tasavvur

Arapça ṣwr kökünden gelen taṣawwur تصوُّر z "kendine resmetme, düşleme, düşünme, zihninde canlandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taṣawwara تَصَوَّرَ z "kendine resmetti" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ṣūra(t) صورة z "resim" sözcüğünün (V) fiilidir.

tasdik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
miˁrācğa taṣdīk kılğan [Miracı doğrulayan] Ebū Bekr [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
īmāndan murād taṣdiḳ turur tip [imandan murat doğruluktur deyip]

Köken

Arapça ṣdḳ kökünden gelen taṣdīḳ تصديق z "1. doğrulama, doğruluğunu teyit etme, 2. sadaka verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadaḳa صَدَقَ z "doğru idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için sıdk maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

musaddak, musaddık, tasdikname


06.11.2018
tasfiye

Arapça ṣfw kökünden gelen taṣfiya(t) تصفية z "temizleme, arıtma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣafā صفا z "saf ve duru idi" fiilinin tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır.

tashih

Arapça ṣḥḥ kökünden gelen taṣḥīḥ تصحيح z "düzeltme, doğrulama, sağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaḥḥa صحّ z "sağ idi, doğru idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tasımla|mak

Türkiye Türkçesi tasım "kaba taslak yapma, model çıkarma" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

tasla|mak

Türkiye Türkçesi tasla- "kabaca ölçmek, model çıkarmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Oğuzca tas "kötü, kaba" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

taslak

Türkiye Türkçesi taslak "kaba, kabaca yapılmış" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi tasla- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.