taravet

tarafeyn

Arapça ṭarafayn طرفين z "iki taraf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭrf kökünden gelen ṭaraf طرف z sözcüğünün ikil (dual) halidir.

tarak

Eski Türkçe tarġak "saç tarama aleti" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tarġa- "taramak" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

tarantula

İtalyanca tarantola "bir tür büyük örümcek" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Taranto "İtalya'da bir kent" özel adından +ul° ekiyle türetilmiştir.

tarassut

Arapça rṣd kökünden gelen taraṣṣud ترصّد z "gözleme, gözetleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raṣada رصد z "gözetledi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tarator

Venedikçe trattòr "lokantacı, aşçı [İtalyanca trattore]" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe trattar "işlemek, iş yapmak, konu edinmek, meslek edinmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen tractare fiilinden evrilmiştir.

taravet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
gül görüp ḥusninüŋ ṭarāvetini [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
Halife gulāmın ... zarāfetinden ṭarāvetinden daŋa batdı [hayrete düştü].

Köken

Arapça ṭrw kökünden gelen ṭarāwa(t) طراوة z "tazelik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭarī طرى z "taze, yaş" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde masdarıdır. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen tar تر z sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için ter2 maddesine bakınız.


25.05.2015
tarayıcı

Türkiye Türkçesi tara- fiilinden Yeni Türkçe +çI ekiyle türetilmiştir.

taraz

Farsça tarāz تراز z "bükülmemiş ipek ipliği, tel" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Türkiye Türkçesi tara- sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

tarçın

Farsça dāre çīnī دار چينى z "«Çin ağacı», Güney Asya kökenli bir ağacın kabuğundan elde edilen baharat" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Orta Farsça aynı anlama gelen dāre çēnīk deyiminden evrilmiştir.

taret

İngilizce turret "silahla donatılmış küçük kule" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca touret "küçük kule" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca tour "kule" sözcüğünün küçültme halidir. Eski Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen turris sözcüğünden evrilmiştir.

tarh

Arapça ṭrḥ kökünden gelen ṭarḥ طَرْح z "atma, çıkarma, bırakma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭaraḥa طَرَحَ z "attı, bıraktı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.