tak|mak

tahteşşuur

§ Ar taḥt تحت zalt Ar al-şuˁūr الشّعور zbilinç

tahtırevalli

<? Fa taχt-i ravān tahtırevan

tahtırevan

Fa taχt-i ravān تخت روان zyürüyen taht

tahvil

Ar taḥwīl تحويل z [#ḥwl tafˁīl II msd.] döndürme, dönüştürme, değiştirme Ar ḥāla حَالَ zdöndü

taife

Ar ṭāˀifa(t) طائفة z [#ṭwf fāˁila(t) fa. fem.] birinin etrafındakiler, zümre, ekip, mürettebat Ar ṭāfa طاف zetrafında dolandı

tak|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er burunduk butluka takdı [adam yuları devenin burun halkasına taktı - Oğuzca]] (...) et sışka takıldı [et şişe geçirildi] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
dakmak داقمق TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
takılmak: Tebelleş-i mezahim olmak, latife etmek... (...) takınmak: ziynet kullanmak, telebbüs etmek [giysi giyinmek]. TTü: [ Osman Cemal Kaygılı, Argo Lugatı, 1932]
takmak: Borç para veya mal alıp vermemek, borcunu ödememek. TTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
takışmak: ... itiraz etmek. (...) takıp takıştırmak.

<< ETü tak- eklemek, bağlamak, geçirmek

Not: Önses TTü ötümlüleşmiş (dak-), ancak 17. yy'dan sonra içsesteki /k/ etkisiyle yeniden /t/ tercih edilmiştir.

Benzer sözcükler: takık, takılmak, takınmak, takışmak, takıştırmak, taktırmak

Bu maddeye gönderenler: dahi1 (daha, de), takı, takım, takıntı, taklavat


17.12.2017
tak1

Ar ṭāḳ طاق z [#ṭwḳ] kemer, taç OFa tāk a.a.

tak2

onom sert darbe sesi

taka

?

takaddüm

Ar taḳaddum تقدّم z [#ḳdm tafaˁˁul V msd.] önden gitme, önceleme, rütbece başkasından önce gelme Ar ḳadama قدم zönde veya önce idi

takallus

Ar taḳalluṣ تقلّص z [#ḳlṣ tafaˁˁul V msd.] büzüşme, (giysi) çekme, kısalma Ar ḳalaṣa قوص zçekti, büzüştü