tahıl

tahattur

Ar *taχaṭṭur تخطّر z [#χṭr tafaˁˁul V msd.] Ar χaṭara خطر zaklına geldi, aydı

tahavvül

Ar taḥawwul تحوّل z [#ḥwl tafaˁˁul V msd.] hal değiştirme, dönüşme Ar ḥāla حَالَ zdöndü

tahayyül

Ar taχayyul تخيّل z [#χyl tafaˁˁul V msd.] hayal etme, düşleme Ar χāla خَالَ zhayal etti

tahdit

Ar taḥdīd تحديد z [#ḥdd tafˁīl II msd.] sınırlama, sınır koyma Ar ḥadda حدّ zsınırladı, yasakladı

tahfif

Ar taχfīf تخفيف z [#χff tafˁīl II msd.] hafifletme, hafifseme Ar χaffa خَفَّ zhafif idi, hafifledi

tahıl

"ekin, mahsul" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
Yaˁni kim toχm-ı ezel oldur iy yār / Şeksüz ol دخل daχl-ı ebed andan biter [ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
Behrām ambarlar açdı, yoχsullara taχıl تخيل üleşdürdi ve baylara satdı [ Meninski, Thesaurus, 1680]
تخل taxal, taxıl & تخيل taxıl t[urc].: Seges, fruges [ekin] & segetes, frumentum [mahsul]. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
طخل

Ar daχl دخل z [#dχl faˁl ] gelir, getiri, verim

 dahil1

Not: Arapça sözcüğün yazım ve anlamındaki deformasyon açıklanmaya muhtaçtır. Meninski sözcüğü 'Türkçe' olarak işaretler.

Benzer sözcükler: tahıl ambarı


11.05.2019
tahin

Ar ṭaḥīn طحين z [#ṭḥn faˁīl sf.] un Ar ṭaḥana طحن zöğüttü

tahir

Ar ṭāhir طاهر z [#ṭhr fāˁil fa.] temiz, arı Ar ṭahara طَهَرَ zarındı

tahkik

Ar taḥḳīḳ تحقيق z [#ḥḳḳ tafˁīl II msd.] doğrulama, doğruluk, gerçeklik Ar ḥaḳḳa حَقَّ zdoğru idi, hak idi

tahkim

Ar taḥkīm تحكيم z [#ḥkm tafˁīl II msd.] 1. yargıç atama, egemen kılma, 2. güçlendirme, pekiştirme Ar ḥakkama حكّم z [II f.] yargıç atadı, pekiştirdi ≈ Ar ḥakama حَكَمَ zyargıladı

tahkir

Ar taḥḳīr تحقير z [#ḥḳr tafˁīl II msd.] aşağılama, hakaret etme Ar ḥaḳara حَقَرَ zaşağıladı