taşak

tasrih

Arapça ṣrḥ kökünden gelen taṣrīḥ تصريح z "netleştirme, açıklığa kavuşturma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaraḥa صرح z "net ve açık idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tasvip

Arapça ṣwb kökünden gelen taṣwīb تصويب z "isabetli bulma, uygun sayma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāba صَابَ z "(ok) hedefi buldu, isabet etti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tasvir

Arapça ṣwr kökünden gelen taṣwīr تصوير z "resimleme, suretini çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣawwara صَوَّرَ z "resimledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ṣūra(t) "suret, resim" sözcüğünün (II) fiilidir.

taş

Eski Türkçe aynı anlama gelen taş sözcüğünden evrilmiştir.

taş|mak

Eski Türkçe taş- "(su, sıvı) sınırını aşmak, dökülmek" fiilinden evrilmiştir.

taşak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
taşak: al-χuṣya [husye - İkisi birbirine bağlı olduğu için zekere de 'taşak' denir.]]

Köken

Eski Türkçe taşak "husye" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *taşa- "dışa çıkmak, taşmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe taş "dış" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için dış maddesine bakınız.

Ek açıklama

“Taşçık, küçük taş” ihtimali zayıftır. • ▪ Marcel Erdal, Old Turkic Word Formation sf. organ isimleri yapan bir arkaik +Ak eki varsayar (karş. yürek, dalak, kulak, dirsek vb.); ancak böyle bir ekin işlevini netlikle ortaya koyamaz.

Benzer sözcükler

daltaşak, taşak geçmek, taşakkapan, taşaklı


14.12.2015
taşeron

Fransızca tâcheron "başkasına ait angaryayı üstlenen kimse (13. yy), yüklenici, müteahhit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tâche "1. çalışma yükünlülüğü, angarya [esk.], 2. yüküm, yapılması gereken iş" sözcüğünden +on ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince taxa "vergi, vergi yerine yüklenen iş" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince taxare "vergi tarh etmek" fiilinden türetilmiştir.

taşı|mak

Eski Türkçe taşu- "nakletmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe taş "dış" sözcüğünden Eski Türkçe +U- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

taşıt

Türkiye Türkçesi taşı- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

taşikardi

Fransızca tachycardie "kalp atışının hızlanması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca taχýs ταχύς z "hızlı" ve Eski Yunanca kardía καρδία z "kalp" sözcüklerinin bileşiğidir.

taşra

Eski Türkçe taşra "dışarı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe taş "dış" sözcüğünden Eski Türkçe +rA ekiyle türetilmiştir.