tırmık

tırıvırı

ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

tırkaz

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca tróχos τρόχος z "tekerlek, değirmen taşı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca tréχō, drom- τρέχω z "koşmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

tırlat|mak

tır veya tırıl "titreme sesi, zil sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +At- ekiyle türetilmiştir.

tırmala|mak

Türkiye Türkçesi tırŋak veya tırmak "tırnak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlA- ekiyle türetilmiştir.

tırman|mak

Türkiye Türkçesi tırŋak veya tarmak "tırnak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An- ekiyle türetilmiştir.

tırmık
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tarmak [pençe, özellikle yırtıcı kuş pençesi] Türkiye Türkçesi: "pençe izi" [YusK-TS, 1500 yılından önce]
kılurdı ṣafha-i nesrīnı tırmuk / gök eyler cismini ururdı yumruk Türkiye Türkçesi: "... pençeye benzer alet" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
tırmık: Rastrum, rastelli [bostan tırmığı].

Köken

Eski Türkçe tırŋak veya tarmak "tırnak, pençe" fiilinden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için tırnak maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

tırmıklamak


02.10.2017
tırnak

Eski Türkçe tırŋak "insan veya yırtıcı hayvan tırnağı" sözcüğünden evrilmiştir.

tırpan

Yeni Yunanca drapáni δραπάνι z "ekin biçme aracı, tırpan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen drépanon veya drápanon δρέπανον z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca drepō δρεπω z "(ekin vb.) biçmek" fiilinden türetilmiştir.

tırrek

Kürtçe (Kurmanci) tirek "1. osuran, 2. (argo) kabadayı, caka satan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) tir "osuruk" sözcüğünden türetilmiştir.

tırs|mak

Kürtçe (Kurmanci) tirsîn "korkmak" fiilinden alıntıdır. Kürtçe fiil Eski Farsça aynı anlama gelen trsa- fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen tərəsa- fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tres- "korkmak, titremek" biçiminden evrilmiştir.

tırt

tır "titreme sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.