tülü

tüken|mek

Eski Türkçe tüke- "bitmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +In- ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tük "bitik, gitmiş" biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

tüket|mek

Eski Türkçe tüket- "bitirmek, sona erdirmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tüke- "bitmek" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.

tükür|mek

Orta Türkçe tüpkür- veya tüfkür- fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil veya tüf veya tüp "tükürme sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +kIr- ekiyle türetilmiştir.

tül

Fransızca tulle "bir tür dantel, çok seyrek dokunmuş bez" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Tulle "Güney Fransa'da dantel işçiliğiyle ünlü kasaba" özel adından türetilmiştir.

tülbent

Farsça dūlband دول بند z "kavuk üstüne sarılan sarık, dolak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça dūl veya dol دول z "kova" ve Farsça band بند z "bağ, sargı" sözcüklerinin bileşiğidir.

tülü
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "tüylü" [ Dede Korkut Kitabı, 1400? yılından önce]
tülü kuşuŋ yavrusı Türkiye Türkçesi: "bir tür deve" [ Sümbülzâde Vehbî, Tuhfe-i Vehbî, 1820 yılından önce]
iki örgüçlü deve ile Arabī deve beyninde tevellüd eden develere denir ki lisanımızda tülü deve taˁbīr olunur; boz deveden iri ve cesāmetlü olur.

Köken

Türkiye Türkçesi "tüy" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lI(g) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için tüy maddesine bakınız.


10.06.2015
tüm

Türkiye Türkçesi tüm veya tum "top, küme" sözcüğünden evrilmiştir.

tümce

Türkiye Türkçesi tüm sözcüğünden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

tümel

Türkiye Türkçesi tüm sözcüğünden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

tümen

Eski Türkçe tümen "on bin" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen tümen sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Toharca aynı anlama gelen tmān veya tumane sözcüğü ile eş kökenlidir.

tümgeneral

Türkiye Türkçesi tümen ve Türkiye Türkçesi general sözcüklerinin bileşiğidir.