tökezle|mek

toynak

Eski Türkçe tuyaġ veya tuyak "at tırnağı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tırñak "tırnak" sözcüğü ile eş kökenlidir.

toz|mak

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *toz- "(toz) kalkmak, yükselmek" biçiminden evrilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe toġ- "kalkmak, yükselmek" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

toz1

Eski Türkçe tōz veya toğ "toz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen togusun sözcüğü ile eş kökenlidir.

toz2

Türkiye Türkçesi kulak tözü "kulağın dibi" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi töz sözcüğünden türetilmiştir.

töhmet

Arapça whm kökünden gelen tuhma(t) تُهمة z "suç isnat etme, suç kuşkusu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahama وَهَمَ z "vehmetti, boş kuşkuya kapıldı" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

tökezle|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: tökezimek [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
işkūχīdan [Fa.]: Sürçmek ve ayak kaymak ve yüz üzerine kapanmak ve tökezimek ve tepe üzere tekerlenip yıkılmak maˁnāsındadır. Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
töksemek, tökezimek: Kayıp aksamak.

Köken

Türkiye Türkçesi tökez "ayak kayması, düşeyazma" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için dök- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Belki dökeyazmak anlamında dök- fiiliyle bir ilişki düşünülebilir.


10.06.2015
tömbeki

Farsça tunbak تنبك z "dürüm, lavaş parçasına dolanarak alınan lokma, tulum" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir. Farsça sözcük Farsça tanbīdan تنبيدن z "burmak, dürmek" fiilinden türetilmiştir.

töre

Moğolca töre "yasa, özellikle Cengiz yasası" sözcüğü ile eş kökenlidir. Moğolca sözcük Eski Türkçe törü "düzen, yasa, örf" sözcüğü ile eş kökenlidir.

tören

Eski Türkçe töre "yasa, örf" sözcüğünden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

törpü

Eski Türkçe törpig veya törpigü "yontma aracı, törpü" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe törpi- "yontmak, törpülemek" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

töton

Fransızca teuton "Alman, özellikle eski Alman kavimleri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince Teutones "Romalıların Germen kavimlerine verdiği ad" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca theuda "halk, kavim" sözcüğünden alıntıdır.