suzinak

suvar|mak

Eski Türkçe suvġar- "sulamak, su vermek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe suv sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ar- ekiyle türetilmiştir.

suvat

Türkiye Türkçesi suva- "su verme, ıslatma" fiilinden evrilmiştir.

suvenir

Fransızca souvenir "yadigâr" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca souvenir "anmak, hatırlamak (fiil)" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince subvenire "1. aklına gelmek" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince venire, vent- "gelmek" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir.

suzeni

Farsça sūzanī سوزنى z "iğne işi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça sūzan سوزن z "iğne" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen sūçi sözcüğü ile eş kökenlidir. )

suzidil

Farsça sūz-i dil سوز دل z "yürek yanığı" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça sūz سوز z "yanık" ve Farsça dil دل z "kalp, gönül" sözcüklerinin bileşiğidir.

suzinak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
sakın irmeye āh-ı sūznāküm [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sūznāk: Musıkide bir cedid makamdır.

Köken

Farsça sūznāk سوزناك z "ateş-değmiş, yanık" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için softa maddesine bakınız.


28.07.2015
sübhaneke

Arapça subḥāna-ka سبحانك‎ z "«seni tenzih ederim», namaz başlangıcında okunan bir dua" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça subḥān سبحان z "övme, tenzih etme" ve Arapça ka "sana" sözcüklerinin bileşiğidir.

sübjektif

Fransızca subjectif "özneye ait, öznel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen subiectivus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince subiectum "gramerde özne" sözcüğünden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

süblime

Fransızca sublimer "1. yüceltmek, 2. fizikte katı maddeyi buharlaştırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca sublime "yüce, tanrısal aleme yakın" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Bu sözcük Latince sublimis "eşik-altı, tanrılar aleminin hemen altında bulunan en yüksek gök tabakası" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince limen "eşik" sözcüğünden sub+ önekiyle türetilmiştir.

sübliminal

Fransızca ve İngilizce subliminal "eşik-altı, bilinç sınırına girmeyen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince subliminalis "eşik altı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sub "alt" ve Latince limen "eşik" sözcüklerinin bileşiğidir.

sübtil

Fransızca subtil "ince, latif, zekice, dolaylı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince subtilis "ince (kumaş)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sub tēla "«kumaş altı»" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince tēla "kumaş, dokuma" sözcüğünden sub+ önekiyle türetilmiştir.