sureta

sur1

Ar sūr سور z [#swr] savunma duvarı, sur Aram şūr, şawərā שׁוּרׇא, שׁוּר z [#şwr] a.a. ≈ İbr şawrah שׁוּרׇה zhat, sıra, saf

sur2

Ar ṣūr صور z [#ṣwr fuˁl ] boynuz, av borusu

surat

Ar ṣūra(t) صورة zşekil, görüntü, resim

sure

Ar sūra(t) سورة z [#swr fuˁla(t) mr.] Kuran'ı oluşturan bölümlerden her biri Aram şūrāh, şūrətā שׁוּרָה/שׁוּרְתָא z [#şwr] dizi, hat, yazıda satır Aram şūr שׁוּר zsur, savunma hattı

suret

Ar ṣūra(t) صورة z [#ṣwr fuˁla(t) mr.] 1. görüntü, resim, imge, biçim, 2. insan yüzü ≈ Aram şūrəṭā שׁוּרְטָא zçizgi, çizim (Kaynak: Jastrow sf. 1542, 1629.)Akad uṣurtu a.a. Akad eṣēru çizgi veya resim çizmek (Kaynak: CAD sf. 4.346 vd.)

sureta

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ṣūretā ḥākim kodı ḥaḳ bunları [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bülbül-i şūrīdeyi gör ṣūretā [görüntüde] hasret güle

Ar ṣūratan صورتاً z [zrf.] görünürde, şekil itibariyle

 suret


21.04.2015
sus|mak

ünl sus/sıs/şış susturma ünlemi

susa|mak

<< ETü suvsa- susamak ETü suv su +sA-

susak

<< ETü susġak su kovası, kepçe ETü suvsı- sulamak +(g)Ak

susam

Ar simsim سمسم ztohumlarından yağ çıkarılan susam bitkisi Fa sūsam سوسم zsüsen, zambak Aram şūmşəmā שומשמא za.a. Akad şamşammū yağ otu § Akad şamnu yağ Akad şammu ot, ilaç, şifalı bitki

susta

İt sosta durma, durdurma, durdurucu aygıt İt sostare durmak, duraklamak << Lat substāre, substāt- a.a. Lat sub+ stāre, stāt- durmak