sorun

sorguç

Eski Türkçe sarāġuç "başı top şeklinde saran bir tür kadın başlığı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Farsça aynı anlama gelen sarāġuc veya sarāġuş سراغج/سراغش z sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Bu sözcük Farsça sar سر z "baş" ve Farsça āġuş آغش z "kucak" sözcüklerinin bileşiğidir. )

sort

İngilizce sort "kader, kısmet, sıra, cins (ad), cinslere göre ayırmak, ayıklamak (fiil)" fiilinden alıntıdır. İngilizce fiil Fransızca sorte "kısmet, sıra, cins, tür" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sors, sort- "kısmet, pay, sıra" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince serere "dizmek, sıraya koymak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ser-² "dizmek" kökünden türetilmiştir.

sorti

Fransızca sortie "çıkış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca sortir "çıkmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince surgere, surect- "fışkırmak, kaynamak, (su) yer yüzüne çıkmak" fiilinden türetilmiştir.

soru

Eski Türkçe sorıġ "aranan şey, arama" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sor- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

sorumlu

Yeni Türkçe sorum "1. mesele (1935), 2. mesuliyet (1944)" sözcüğünden Yeni Türkçe +lI(g) ekiyle türetilmiştir.

sorun
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
sorum = Mes'ele, bab, husus; sorun = Mes'ul = Responsable Yeni Türkçe: "[Fr problème karşılığı]" [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
sorun: ... mesele. Yeni Türkçe: sorunsal "problematik (ad)" [ Birikim - dergi, 1978]

Köken

Türkiye Türkçesi sor- fiilinden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sor- maddesine bakınız.

Ek açıklama

YTü sözcük, Arapça kaynaklı mes'ele < su'al sözcüğüne kıyasla üretilmiştir.

Benzer sözcükler

sorunlu, sorunsal, sorunsuz


07.09.2017
SOS

İngilizce S.O.S. "Mors alfabesinde imdat sinyali" sözcüğünden alıntıdır.

sos1

Fransızca sauce "yemek suyu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca salse "tuzlu su, yemek suyu" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince salsus "tuzlu" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince sal "tuz" sözcüğünden türetilmiştir.

sosis

Fransızca saucisse "sosis veya sucuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince salcitiae veya salsutia "tuzlanmış et, sosis veya sucuk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince salsus "tuzlu" sözcüğünden türetilmiştir.

sosyal

Fransızca ve İngilizce social "1. yoldaşlık eden, cana yakın, 2. topluma uygun, toplumu gözeten, toplumsal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince socialis "yoldaşlığa ilişkin, dostane" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince socius "yoldaş, müttefik" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sokʷ-i̯o- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sekʷ- "peşinden gitmek" kökünden türetilmiştir.

sosyalist

Fransızca socialiste "toplumsalcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca social "toplumsal" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir.