sorguç

sopa

Farsça çūba "değnek, çubuk" sözcüğünden evrilmiştir.

soprano

İtalyanca soprano "1. üstteki, 2. çok sesli koroda üst perde [esk.], üst perde kadın sesi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca sopra "üst, üzeri, üstün" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen super sözcüğünden evrilmiştir.

sor|mak

Eski Türkçe sor- "sormak, aramak, peşinden gitmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Moğolca aynı anlama gelen sura- veya sorı- sözcüğü ile eş kökenlidir.

sorbe

Fransızca sorbet "buzlu meyve şerbeti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Türkiye Türkçesi şerbet sözcüğünden alıntıdır.

sorgu

Türkiye Türkçesi sor- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

sorguç
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
sarāġuç: ximāru'l-marˀa [kadın baş-sargısı] [ Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, 1500 yılından önce]
sorġuc [kılıç sapının top şeklindeki ucu] [ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
tor ve nezgeb ve sorġuc صورغج ki başa sokunurlar

Köken

Eski Türkçe sarāġuç "başı top şeklinde saran bir tür kadın başlığı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Farsça aynı anlama gelen sarāġuc veya sarāġuş سراغج/سراغش z sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Bu sözcük Farsça sar سر z "baş" ve Farsça āġuş آغش z "kucak" sözcüklerinin bileşiğidir. )

Daha fazla bilgi için ser, aguş maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Farsça ile ortak olan sözcüğü Kaşgarî Türkçe kabul eder; ▪ Gerard Clauson, An Etym. Dict. of Pre-Thirteenth Centu sf. 849 Türkçe sar- fiilinden türetir. Ancak bu görüş zorlamadır.


09.06.2015
sort

İngilizce sort "kader, kısmet, sıra, cins (ad), cinslere göre ayırmak, ayıklamak (fiil)" fiilinden alıntıdır. İngilizce fiil Fransızca sorte "kısmet, sıra, cins, tür" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sors, sort- "kısmet, pay, sıra" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince serere "dizmek, sıraya koymak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ser-² "dizmek" kökünden türetilmiştir.

sorti

Fransızca sortie "çıkış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca sortir "çıkmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince surgere, surect- "fışkırmak, kaynamak, (su) yer yüzüne çıkmak" fiilinden türetilmiştir.

soru

Eski Türkçe sorıġ "aranan şey, arama" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sor- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

sorumlu

Yeni Türkçe sorum "1. mesele (1935), 2. mesuliyet (1944)" sözcüğünden Yeni Türkçe +lI(g) ekiyle türetilmiştir.

sorun

Türkiye Türkçesi sor- fiilinden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.