sintine

sinod

Fransızca synode "kilise meclisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sýnodos σύνοδος z "1. yol kavşağı, 2. buluşma, toplantı, meclis" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰodós ὁδός z "yol" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir.

sinoloji

Fransızca sinologie "Çinbilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince Sina "Çin diyarı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen ṣīn صين z özel adından alıntıdır. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen çīn چين z özel adından alıntıdır.

sinonim

Fransızca synonyme "anlamdaş kelime" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen synónyma συνόνυμα z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ónoma όνομα z "isim" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir.

sinopsis

İngilizce synopsis "özet" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca sýnopsis σύνοψις z "topluca göz atma, toplu bakış, özet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ópsis όψις z "bakma, göz atma" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca oráō, op- οράω, oπ- z "bakmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

sinsi

Türkiye Türkçesi siŋ? sinik? "sinen" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +sI ekiyle türetilmiştir.

sintine
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant, 1574]
seng-i topdan siŋilecek yeri mi var geminüŋ/ selb-i ār eyleyecek meger ki sentinesi?

Köken

İtalyanca sentina "teknenin dibinde suyun biriktiği yer" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen sentīna sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Karş. Fransızca sentine (aynı anlamda).


30.04.2015
sinüs

Yeni Latince sinus "1. burun içi kıvrımı, 2. trigonometride bir oran" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince sinus "iki göğüs arası kıvrımı, kucak, cep" sözcüğünden alıntıdır.

sinyal

Fransızca signal "işaret, uyarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince signale "işaret eden şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince signum "alay sancağı, işaret, simge" sözcüğünün nötrüdür. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sekʷ-no- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sekʷ-1 "izlemek, peşinden gitmek" kökünden türetilmiştir.

sipahi

Farsça sipāhī سپاهى z "ordu mensubu, askeri" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sipāh veya sipah سپاه/سپه z "ordu" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen spāh sözcüğünden evrilmiştir. Orta Farsça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde spāda- "atlı, süvari" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Eski Farsça aspa "at" sözcüğünden türetilmiştir.

sipariş

Farsça sipāriş سپارش z "emanet, teslimat" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sipurdan, sipār- سپردن, سپار z "(bir işi veya şeyi) emanet etmek, ısmarlamak, güvenli bir yere teslim etmek" fiilinden +iş ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen apispārtan, apispār- fiilinden evrilmiştir.

siper

Farsça sipar veya ispar سپر/إسپر z "kalkan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen spar sözcüğünden evrilmiştir.