sinoloji

sini

Farsça sīnī سينى z "büyük bakır tepsi" sözcüğünden alıntıdır.

sinik

Fransızca cynique "kuşkucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kynikós κυνικός z "«köpekçi», Atina'lı Antisthenes'in felsefe okuluna bağlı kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kýon, kyno- κύον, κυνο- z "köpek" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱwóns biçiminden evrilmiştir.

sinir

Eski Türkçe siŋir "sinir, kas tendonu, kas" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Avesta (Zend) dilinde snāvarə "sinir, kas tendonu" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Toharca aynı anlama gelen sñaura veya sñor sözcüğü ile eş kökenlidir. Toharca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *snḗh₁wr̥ (*snḗwr̥) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)neh₁- (*(s)nē-) "dokumak, örmek, eğirmek" kökünden türetilmiştir.

sinkaf

Arapça sīn سين z "Arap alfabesinde s harfi" (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice şin "diş, Arami alfabesinde ş harfi, ש" sözcüğünden alıntıdır. ) ve Arapça kāf كاف z "Arap alfabesinde k harfi" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice kaph "avuç, çanak, Arami alfabesinde k harfi, כ" sözcüğünden alıntıdır. )

sinod

Fransızca synode "kilise meclisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sýnodos σύνοδος z "1. yol kavşağı, 2. buluşma, toplantı, meclis" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰodós ὁδός z "yol" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir.

sinoloji
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1940]
sinoloji

Köken

Fransızca sinologie "Çinbilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince Sina "Çin diyarı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen ṣīn صين z özel adından alıntıdır. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen çīn چين z özel adından alıntıdır.

Daha fazla bilgi için +log maddesine bakınız.

Ek açıklama

Arapçada mevcut olmayan /ç/ sesinin sad harfiyle karşılanması ve 12. yy'dan itibaren Avrupa akademik kültürüne Çin'e ilişkin bilgilerin Arap kaynaklarından ulaşması nedeniyle önses değişimi olmuştur.

Benzer sözcükler

sinolog, sinolojik


08.10.2017
sinonim

Fransızca synonyme "anlamdaş kelime" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen synónyma συνόνυμα z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ónoma όνομα z "isim" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir.

sinopsis

İngilizce synopsis "özet" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca sýnopsis σύνοψις z "topluca göz atma, toplu bakış, özet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ópsis όψις z "bakma, göz atma" sözcüğünden syn+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca oráō, op- οράω, oπ- z "bakmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

sinsi

Türkiye Türkçesi siŋ? sinik? "sinen" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +sI ekiyle türetilmiştir.

sintine

İtalyanca sentina "teknenin dibinde suyun biriktiği yer" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen sentīna sözcüğünden evrilmiştir.

sinüs

Yeni Latince sinus "1. burun içi kıvrımı, 2. trigonometride bir oran" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince sinus "iki göğüs arası kıvrımı, kucak, cep" sözcüğünden alıntıdır.