sinek

sinarit

Yeni Yunanca sinagrída συναγρίδα z "bir tür balık, dentex dentex" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen synagrís συναγρίς z sözcüğünden evrilmiştir.

sincap

Farsça sincāb سنجاب z "sincap" sözcüğünden alıntıdır.

sindir|mek

Eski Türkçe siŋür- "hazmetmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe siŋ- "içine girmek, hazmedilmek" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmiştir.

sine

Farsça sīne سينه z "göğüs, kucak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen sēnag sözcüğünden evrilmiştir.

sinefil

Fransızca cinéphile "sinemasever" sözcüğünden alıntıdır.

sinek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
siŋek [[yerleşik halkın dilinde "sivrisinek" demektir; göçebeler "karasinek" anlamında kullanır.]] (...) kömiçe siŋ etti [[sivrisinek vızladı]] Türkiye Türkçesi: sivrisinek [ Yazıcızade Ali, Tarih-i Âl-i Selçuk, 1423]
çok üyez ve sivri süŋek pìli dermānde kılurlar [çok tatarcık ve sivrisinek fili aciz bırakır] Türkiye Türkçesi: sinekkaydı [ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
sinek kaydı: Kaplama kel.

Köken

Eski Türkçe siŋek "kara veya sivri sinek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük siŋ "çınlama veya vınlama sesi" ses yansımalı sözcüğünden Eski Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

sinek sıklet, sinekkaydı, sineklik, sivrisinek


05.11.2018
sinema

Fransızca cinéma sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cinématographe "hareketli görüntü kaydeden cihaz" sözcüğünün kısaltmasıdır. (İlk kullanımı: 1895 Louis Lumière, Fr. mucit.) Bu sözcük Eski Yunanca kínema κίνεμα z "hareket" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca kinéō κινέω z "hareket etmek, devinmek" fiilinden alıntıdır. ) ve Eski Yunanca grapheús γραφεύς z "yazar, yazan" sözcüklerinin bileşiğidir.

sinematek

Fransızca cinémathèque "sinema kütüphanesi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1936 Henri Langlois, Fr. sinema tarihçisi.) Fransızca sözcük Fransızca cinéma "sinema" ve Eski Yunanca thḗkē θήκη z "depo, mağaza" sözcüklerinin bileşiğidir.

sinerji

Fransızca synérgie veya İngilizce synergy "birlikte işleme, güç birliği" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen synérgeia συνέργεια z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca érgō έργω z "işlemek, çalışmak" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir.

single

İngilizce single "tek, tekli şey" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen singulus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *sim-culus "«tek-çik»" biçiminden evrilmiştir.

sini

Farsça sīnī سينى z "büyük bakır tepsi" sözcüğünden alıntıdır.