sin|mek

simsar

Ar simsār سمسار z [#smsr q.] aracı, komisyoncu, başkası adına ticari iş yapan ≈ Aram sārsār/sapsīrā סרסר/ספסירא za.a.

simurg

Fa sīmurġ سيمرغ zİran mitolojisinde ölümsüz bir kuş, zümrüd-i anka << OFa sēnmurv/sīnamrūġ a.a. Ave mərəγa saēna saēna kuşu, a.a. (Kaynak: Barth sf. 1548)≈ Sans śyena श्येन zbir tür yırtıcı kuş, kartal veya şahin

simülasyon

Fr/İng simulation «gibi yapma», benzeştirme, taklit etme Lat simulatio a.a. Lat simulare [den.] aynı biçimde olmak, taklit etmek, yalandan yapmak +(t)ion Lat simul bir, beraber, aynı << HAvr *sem- a.a.

simültane

Fr simultané eş zamanlı, aynı zamanda olan OLat simultaneus Lat simul bir, beraber

simya

Ar sīmyāˀ سيمياء z [#smy] büyü, sihir Aram sīmiyā סימיא za.a. EYun sēmeîa σημεῖα z [çoğ.] simgeler, (gizli) anlamlar EYun sēmeîon σημεῖον zsimge, işaret EYun sḗma σήμα zişaret, gösterge +ion

sin|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
aş siŋdi [[yemek yutuldu/hazmedildi]], suw yérke siŋdi [[su toprağa sindi]], söz köŋülke siŋdi [[söz içine işledi]] (...) ördek kamışka süŋdi [[ördek sazlığa saklandı, sindi]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
siŋmek: hazm olunmak & gizlenmek.

<< ETü siŋ- emilmek, hazmolunmak, içine işlemek ≈? ETü süŋ- saklanmak, batmak

Not: Kaşgarî'de siŋ- ve süŋ- fiilleri arasında anlam ayrışması görülürken, TTü iki fiil birleşmiştir.

Benzer sözcükler: içine sinmek, singin, sinik, sinmece

Bu maddeye gönderenler: sindir-, sinsi, sömür- (sömürge, sömürü, sümsük), süngü (şimşek)


15.11.2019
sin1

Ar sinn سنّ z [#snn] 1. diş, 2. yaş, ömür süresi ≈ İbr/Aram şēn/şinnā שננ zdiş

sin2

<< ETü sın 1. kesim, boy, 2. kabir, mezar ETü sı- kesmek, kısaltmak +In

sinagog

Fr synagogue Musevi dinine ait toplantı yeri, havra EYun synagōgós συναγωγός ztoplantı, bir araya gelme EYun syn+ agōgós αγωγός zsürme, sevketme EYun ágō άγω zsürmek, sevketmek

sinameki

Ar sanā makkī سنا مكّى zMekke sinası, şifalı bir bitki, cassia senna § Ar sanā سَنَا z1. ışık, kıvılcım, 2. sinameki Ar makkī مَكِّى z [nsb.] Mekke kentine ait

sinaps

Fr/İng synapse sinir hücrelerinin eklem yeri EYun sýnapsis σύναψις zbirbirine dokunma EYun syn+ ʰáptō ἅπτω zilişmek, dokunmak, değmek +sis