serapa

ser|mek

Eski Türkçe ser- "1. yaymak, 2. sabretmek" fiilinden evrilmiştir.

sera

Fransızca serre "1. kapalı yer, 2. özellikle bitkileri soğuktan korumak için yapılan kapalı alan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca serrer "sıkıca kapatmak, sıkmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince serare "kilitlemek, sürgüyle kapatmak" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince sera "sürgü, kapı demiri" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

seramik

Fransızca céramique "çömlekçilik (ad), pişmiş topraktan yapma (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca keramikós κεραμικός z "çömleğe ilişkin, çömlekçilik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kéramos κέραμος z "pişmiş topraktan yapma çömlek" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

serander

Yeni Yunanca ksirándiro ξηράνδιρο z "kuru erzak deposu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ksiros ξηρός z "kuru" ve Yeni Yunanca ándiro άνδηρο z "seki, balkon" sözcüklerinin bileşiğidir.

serap

Arapça srb kökünden gelen sarāb سَراب z "çölde görülen hayal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saraba سَرَبَ z "gitti, kaçtı, (su) akıp gitti, (deve) başıboş gitti" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

serapa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ömer b. Mezîd, Mecmuatü'n-nezâir, 1437]
sabā zikr eylese lāˁlüŋ şarābın / serāpā akıta su deyü kevser

Köken

Farsça sar ā pā سر آ پا z "baştan ayağa, tepeden tırnağa" deyiminden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için ser, pa maddelerine bakınız.


13.01.2015
serasker

Farsça sar-ˁaskar سرعسكر z "baş komutan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sar سر z "baş" ve Arapça ˁaskar عسكر z "ordu" sözcüklerinin bileşiğidir.

serazat

Farsça yazılı örneği bulunmayan *sarāzād سرازاد z "başı özgür" biçiminden alıntıdır.

serbest

Farsça sar-baste سربسته z "«baş bağı», imza ve mühür gibi hukuki bir belgenin bağlayıcı işareti" sözcüğünden türetilmiştir. Farsça sözcük Farsça sar سر z "baş" ve Farsça bastan بستن z "bağlamak" sözcüklerinin bileşiğidir.

serçe

Oğuzca seçe "küçük bir ötücü kuş" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Soğdca aynı anlama gelen siçē veya siçāg sözcüğü ile eş kökenlidir.

serd

Arapça srd kökünden gelen sard سرد z "tek tek sayma, ayrıntılarıyla beyan etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sarada سرد z "tek tek saydı, açıkladı, ayrıntılı anlattı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.