sepi

sentez

Fransızca synthèse, synthet- "bir araya getirme, bağdaştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sýnthesis σύνθεσις z "birleştirme, bir araya koyma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca títhemi, the- τίθεμι, θε- z "koymak" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir.

senyör

Fransızca seigneur "bey, efendi, hazret" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince senior "daha yaşlı, çok yaşlı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince senex, sen- "yaşlı, pir" sözcüğünün kıyas halidir.

separe

Fransızca séparée "restoranda ayrı oturma yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince separata "ayrılmış yer veya şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince separare "ayırmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince parare "oluşturmak, yaratmak, yapmak" fiilinden se+ önekiyle türetilmiştir.

sepele|mek

Türkiye Türkçesi sep- "serpmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlA- ekiyle türetilmiştir.

sepet

Farsça sabad veya sapad سبد/سپد z "hasır kova" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sapad biçiminden evrilmiştir.

sepi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "deri tabaklama" [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, 1461 yılından önce]
al-dibāġat [Ar.]: Deri ve gön sepilemek, χāmın gidermek.

Köken

Türkiye Türkçesi sep- "serpmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için serp- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

sepici, sepicilik, sepileme


09.06.2015
sepken

Türkiye Türkçesi sep- "serpmek, saçmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir.

septet

Fransızca septette "yedi enstrüman için müzik eseri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca sept "yedi" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen septem sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *septḿ̥ biçiminden türetilmiştir.

septik1

Fransızca septique "çürümeye ve kokuşmaya ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sēptikós σηπτικός z "çürümüş, kokuşmuş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sḗpomai σήπομαι z "çürümek, kokuşmak" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir.

septik2

Fransızca scéptique "kuşkucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca skeptikós σκεπτικός z "gerçeğin bilinemeyeceğini savunan filozof Pyrrho'nun öğretisini izleyen kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sképthomai σκέπθομαι z "gözlemlemek, alıcı gözle bakmak" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sḱep- veya *speḱ- "gözlemek" biçiminden evrilmiştir.

septisemi

Fransızca septicémie "kan zehirlenmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sēptikós σηπτικός z "kokuşmuş, çürümüş" ve Eski Yunanca ʰaíma ἁῖμα z "kan" sözcüklerinin bileşiğidir.