sekt

seksen

Eski Türkçe seksön "80" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sekiz on deyiminden evrilmiştir.

seksi

İngilizce sexy "cinsel cazibe sahibi" sözcüğünden alıntıdır.

seksist

İngilizce sexist "cinsiyet bazında ayrım yapan, cinsiyetçi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce sex "cinsiyet" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir.

seksiyon

Fransızca section "kesim, dilim, bölüm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sectio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince secare "kesmek, bölmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

sekstant

Fransızca sextant "gemicilikte bir ölçüm aleti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sextans "altıya bölen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sextare fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince sextus "altıncı, altıda bir" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince sex "altı" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(k)swéḱs "altı" biçiminden evrilmiştir.

sekt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ziya Gökalp, , 1924 yılından önce]
Dinlerin zuhurunu, muhtelif (secte)lere ayrılmasını

Köken

Fransızca secte "hizip, parti, mezhep" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince secta "(bir önderi) izleyenler, peşinden gidenler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince secutum veya sectum "izleyen, peşinden giden" sözcüğünün nötr çoğuludur. Latince sözcük Latince sequi "izlemek, takip etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için sekans maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

sekter, set3


01.10.2017
sekte

Arapça skt kökünden gelen sakta(t) سكتة z "1. sessiz kalma, susma, 2. kalp krizi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sakata سكت z "sustu" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

sekter

Fransızca sectaire "bir mezhep veya hizbe mensup olan, hizipçi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen sectarius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince secta "hizip" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

sektör

Fransızca secteur "1. kesim, kesit, 2. geometride dairenin iki kirişi arasında kalan dilim, 3.ekonomide etkinlik grubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sector "kesen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince secare "kesmek, bölmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

seküler

İngilizce secular "1. asra ait, 2. dine değil dünyaya ait, dünyevî" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen saecularis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince saeculum "1. insan ömrü (arkaik), 2. nesil, kuşak, çağ, devir, asır" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sh₂ei̯-tlo-m (*sai̯-tlo-m) "insan ömrü" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sh₂ei̯- (*sai̯-) kökünden türetilmiştir.

sel

Arapça syl kökünden gelen sayl سيل z "sel, su akıntısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāla سال z "(su) aktı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.