sediman

seçki

Türkiye Türkçesi seç- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

seçmen

Türkiye Türkçesi seç- fiilinden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.

sedan

İngilizce sedan "1. dört kişi tarafından taşınan üstü kapalı tahtırevan, 2. önü ve arkası görüntü ve uzunluk açısından eş olan otomobil modeli" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca ? sözcüğünden alıntıdır.

sedatif

Fransızca sédatif "sakinleştirici, müsekkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen sedativus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sedare "oturtmak" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince sedes "oturak" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir.

sedef

Arapça ṣdf kökünden gelen ṣadaf صَدَف z "1. istiridye, deniz kabuğu, 2. bir cilt hastalığı" sözcüğünden alıntıdır.

sediman
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

sedimantasyon [ Milliyet - gazete, 1956]
Kendisinin sedimantasyonunu aldık. Kan durumu gayet iyidir. [ Milliyet - gazete, 1967]
aşağıdaki şartları haiz teknik elemanlar (...): 1 sediman petrograf

Köken

Fransızca sédiment "çökelti, tortu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sedimentum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sedere, sess- "oturmak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sedye maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

sedimantasyon


13.01.2015
sedir1

Arapça ṣdr kökünden gelen ṣadr صدر z "1. göğüs, 2. bir şeyin ön ve ileri kısmı, baş köşe" sözcüğünden alıntıdır.

sedir2

Fransızca cèdre "sedir ağacı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kédros κέδρος z sözcüğünden alıntıdır.

sedye

İtalyanca sedia "oturak, her çeşit sandalye" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca sedere "oturmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen sedēre, sess- fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sed- biçiminden evrilmiştir.

sefahat

Arapça sfh kökünden gelen safāha(t) سفاهة z "ahlaksızlık, zevk ve eğlence" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça safiha سفه z "ahlaksız idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

sefal(o)+

Fransızca céphalo+ veya İngilizce cephalo+ "[bileşik adlarda] kafa" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kephalḗ κεφαλή z "kafa" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵʰebʰ-l- biçiminden evrilmiştir.