sayha

saye

Farsça sāye سايه z "gölge, (mec.) güçlü bir kişinin koruması" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça sāyag "gölge" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen asaya sözcüğü ile eş kökenlidir.

sayfa

Arapça ṣḥf kökünden gelen ṣaḥīfa(t) صحيفة z "yazılı kâğıt veya papirüs, tomar, kitap" sözcüğünden alıntıdır.

sayfiye

Arapça ṣayf صيف z "yaz" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

saygı

Türkiye Türkçesi say- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

saygın

Türkiye Türkçesi say- fiilinden Yeni Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

sayha
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Latifî, Tezkîretü'ş-Şuarâ, 1546]
san ṣayḥasında sūr-ı İsrāfil urur sabā

Köken

Arapça ṣyḥ kökünden gelen ṣayḥa(t) صيحة z "haykırış, nara" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāḥa "haykırdı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.


12.12.2014
sayı

Türkiye Türkçesi say- fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe sa- fiilinden türetilmiştir.

sayıkla|mak

Orta Türkçe sayık "hayal, hezeyan" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Orta Türkçe say- "sanmak, düşünmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

sayın

Moğolca sayin "muhterem" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen sağ sözcüğü ile eş kökenlidir.

sayıştay

Yeni Türkçe sayış- "muhasebe etmek" fiilinden Yeni Türkçe +tAy ekiyle türetilmiştir.

saykal

Arapça ṣḳl kökünden gelen ṣayḳal صيقل z "cila" sözcüğünden alıntıdır.