saygın

saydam

Çağatayca saydam "saf, som, bir tür şeffaf mermer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

saye

Farsça sāye سايه z "gölge, (mec.) güçlü bir kişinin koruması" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça sāyag "gölge" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen asaya sözcüğü ile eş kökenlidir.

sayfa

Arapça ṣḥf kökünden gelen ṣaḥīfa(t) صحيفة z "yazılı kâğıt veya papirüs, tomar, kitap" sözcüğünden alıntıdır.

sayfiye

Arapça ṣayf صيف z "yaz" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

saygı

Türkiye Türkçesi say- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

saygın
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
saygın: Saygı gören, muteber.

Köken

Türkiye Türkçesi say- fiilinden Yeni Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için say- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

saygınlık


03.11.2013
sayha

Arapça ṣyḥ kökünden gelen ṣayḥa(t) صيحة z "haykırış, nara" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāḥa "haykırdı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

sayı

Türkiye Türkçesi say- fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe sa- fiilinden türetilmiştir.

sayıkla|mak

Orta Türkçe sayık "hayal, hezeyan" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Orta Türkçe say- "sanmak, düşünmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

sayın

Moğolca sayin "muhterem" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen sağ sözcüğü ile eş kökenlidir.

sayıştay

Yeni Türkçe sayış- "muhasebe etmek" fiilinden Yeni Türkçe +tAy ekiyle türetilmiştir.