sayıkla|mak

sayfiye

Arapça ṣayf صيف z "yaz" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

saygı

Türkiye Türkçesi say- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

saygın

Türkiye Türkçesi say- fiilinden Yeni Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

sayha

Arapça ṣyḥ kökünden gelen ṣayḥa(t) صيحة z "haykırış, nara" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāḥa "haykırdı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

sayı

Türkiye Türkçesi say- fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe sa- fiilinden türetilmiştir.

sayıkla|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
uyur olsa nāgeh sayuχlar idi Çağatayca: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, 1500 yılından önce]
sayıġ: délire [hezeyan], sayıġlamak: délirer, divaguer

Köken

Orta Türkçe sayık "hayal, hezeyan" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Orta Türkçe say- "sanmak, düşünmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için say- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

sayıklama


25.09.2017
sayın

Moğolca sayin "muhterem" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen sağ sözcüğü ile eş kökenlidir.

sayıştay

Yeni Türkçe sayış- "muhasebe etmek" fiilinden Yeni Türkçe +tAy ekiyle türetilmiştir.

saykal

Arapça ṣḳl kökünden gelen ṣayḳal صيقل z "cila" sözcüğünden alıntıdır.

sayko

İngilizce psycho "ruh hastası, manyak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce aynı anlama gelen psychopath sözcüğünün kısaltmasıdır.

saylav

Çağatayca sayla- "seçmek, saymak, hesaba katmak" fiilinden Yeni Türkçe +Av ekiyle türetilmiştir. Çağatayca fiil Eski Türkçe say- fiilinden türetilmiştir.