satıh

sat|mak

Eski Türkçe sat- "eşdeğer saymak, takas etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sad- "saymak, değer biçmek" biçiminden evrilmiştir.

satanist

İngilizce satanist "şeytancı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce Satan "şeytan" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen satan σαταν z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İbranice aynı anlama gelen ṣāṭān צטן z sözcüğünden alıntıdır.

sataş|mak

Eski Türkçe satġaş- "1. tesadüf etmek, rast gelmek, 2. boy ölçüşmek, uğraşmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe satġa- "uğramak" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe satıġ "bedel, denklik, alışveriş" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sat- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

satelit

Fransızca ve İngilizce satellite "uydu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince satelles, satellit- "muhafız, yoldaş" sözcüğünden alıntıdır.

saten

Fransızca satin "bir tür ipekli veya ipekli-benzeri kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Arapça ẓaytūnī ظيتونى z "bir tür Çin ipeklisi" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük öz (Ar) ẓaytūn ظيتون z "Güney Çin'de bir liman kenti, Tseutung" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük öz (Çin) citong cheng 刺桐城 z "«tung ağacı şehri», Quangzhou kentinin eski adı" özel adından alıntıdır.

satıh
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]

Köken

Arapça sṭḥ kökünden gelen saṭḥ سطح z "yüzey, düzlem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saṭaḥa سطح z "yayıldı, yassıldı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

sathî, sathileşmek, sathımail


05.09.2017
satın

Orta Türkçe satum veya satun "eşdeğer olarak, bedelen" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe sat- fiilinden Türkiye Türkçesinde +In ekiyle türetilmiştir.

satır1

Arapça sṭr kökünden gelen saṭr سطر z "çizgi, bir sıra yazı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şṭr kökünden gelen şṭārā veya şiṭrā ‎שטרא z "yazı, hat" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça şaṭāru "yazı yazmak" fiilinden alıntıdır.

satır2

Arapça sṭr kökünden gelen sāṭūr ساطور z "kasapların kullandığı ağır bıçak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saṭara سطر z "1. kılıçla kesti, 2. yazı yazdı, çizdi" fiilinden türetilmiştir.

satir

Fransızca satire "hiciv, alaylı yergi, karikatür" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen satyra sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sátyros σάτυρος z "1. mitolojide keçi ayaklı ve insan gövdeli yaratık, 2. gülünç ve müstehcen kimse" sözcüğünden alıntıdır.

satlıcan

Türkiye Türkçesi zatülcenb sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Arapça ḏātu'l-canb "kaburga iltihabı, pleuritis" sözcüğünden alıntıdır.