sarma

sarkaç

Türkiye Türkçesi sark- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

sarkastik

Fransızca sarcastique "acıtıcı bir şekilde alay eden" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sarcasticus "1. dişiyle et koparan, 2. acı söyleyen, hicveden" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sarkastikós σαρκαστικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca sarkázō σαρκάζω z "köpekler gibi ısırarak et koparmak" fiilinden +istik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca sárks σάρξ z "et" sözcüğünden türetilmiştir.

sarkıntı

Türkiye Türkçesi sarkın- "saldırmak, tecavüz etmek" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi sark- "1. asılı kalmak, sallanmak, 2. saldırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

sarkıt

Türkiye Türkçesi sark- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

sarkoma

Fransızca sarcome veya İngilizce sarcoma "et görünümünde bir tür habis ur" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sarkóō σαρκόω z "ete benzemek, etleşmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca sarks, sark- σαρξ, σαρκ- z "(kesilmiş) et" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *twerḱ- "kesmek" kökünden türetilmiştir.

sarma
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Pehlivânların fünûnlarından ters kabza ve iç kabza ve ... sâde sarma ve Cezâyir sarması [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sarma: ... lökünlü katık. Ufak yaprak dolması.

Köken

Türkiye Türkçesi sar- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sar-1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

sarmalamak


17.12.2017
sarmal

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *sarma- fiilinden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

sarman

Türkiye Türkçesi sar- "kızmak, dikelmek, kavga etmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +mAn ekiyle türetilmiştir.

sarmaş

Türkiye Türkçesi sarma- "dolamak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iş ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi sarım sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

sarmaş|mak

Eski Türkçe sarmaş- "birbirine dolamak/dolanmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sarma- "dolamak, sarmak" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

sarmaşık

Türkiye Türkçesi sarmaş- "birbirine dolanmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.