sari2

sarhoş

Farsça sarχʷoş سرخوش z "«başı hoş», sarhoş" sözcüğünden alıntıdır.

sarı

Eski Türkçe sarıġ "soluk renk, sarı" sözcüğünden evrilmiştir.

sarık

Türkiye Türkçesi sar- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

sarışın

Orta Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sarığçın "sarı saçlı" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe sarıġ sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çIn ekiyle türetilmiştir.

sari1

Arapça sry kökünden gelen sāri ٍسارٍ z "akıcı, bulaşıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sarā سَرَى z "aktı, yayıldı, bulaştı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

sari2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Özön, Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü, 1961]
sari: Hintli kadınların büründükleri elbise.

Köken

İngilizce sari "Hint kadın giysisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Modern Hintçe sarī "elbise, örtü" sözcüğünden alıntıdır.


01.01.2011 den önce
sarih

Arapça ṣrḥ kökünden gelen ṣarīḥ صريح z "berrak, net, anlamı açık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaraḥa "berrak idi, açık ve net konuştu" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

sarin

İngilizce sarin veya Almanca Sarin "sinir sistemini etkileyen zehirli bir gaz" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1938 IG Farben, Alm. kimya şirketi.) Bu sözcük Schrader, Ambros, Ritter "gazı keşfeden Alman kimyagerler" özel adından türetilmiştir.

sark|mak

Eski Türkçe sark- "salınmak, sallanmak, boş ve gevşek kalmak." fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *salk- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe sal- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ik- ekiyle türetilmiştir.

sarkaç

Türkiye Türkçesi sark- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

sarkastik

Fransızca sarcastique "acıtıcı bir şekilde alay eden" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sarcasticus "1. dişiyle et koparan, 2. acı söyleyen, hicveden" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sarkastikós σαρκαστικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca sarkázō σαρκάζω z "köpekler gibi ısırarak et koparmak" fiilinden +istik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca sárks σάρξ z "et" sözcüğünden türetilmiştir.