sar|mak2

sapır

"sallama ve dökülme sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

sapla|mak

Eski Türkçe sapla- "sap takmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sap sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

saplantı

Türkiye Türkçesi saplan- fiilinden +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

sapta|mak

Türkiye Türkçesi sap sözcüğünden Yeni Türkçe +dA- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

sar|mak1

Eski Türkçe sarı- veya saru- "dolamak, bürümek" fiilinden evrilmiştir.

sar|mak2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol anı sardı [sertçe azarladı] Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sarmak: (...) canavar tasallut etmek.

Köken

Eski Türkçe sar- "sert davranmak, sataşmak" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

TTü kullanımda sar-1 (≈ Eski Türkçe sarı-/saru-) fiiliyle birleşmiştir. Ancak sarpa sarmak ve yokuşa sarmak deyimlerinde ayrı fiil olarak kabul edilebilir.

Benzer sözcükler

sarpa sarmak, yokuşa sarmak

Bu maddeye gönderenler

sarman, sarp, sars- (sarsak)


13.12.2015
sara

Arapça ṣrˁ kökünden gelen ṣarˁa(t) صرعة z "epilepsi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saraˁa سرع z "yere düşürdü" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

saraç

Arapça src kökünden gelen sarrāc سرّاج z "eğerci" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice srg kökünden gelen aynı anlama gelen sārāg סָרָג z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice sārag סָרַג z "eğer" sözcüğünden türetilmiştir. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice sərag "hasır örmek" fiilinden türetilmiştir.

sarahat

Arapça ṣrḥ kökünden gelen ṣarāḥa(t) صراحة z "net ve açık konuşma, berraklık, netlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaraḥa صرح z "(su) saf ve berrak idi, (kişi) net ve açık konuştu" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

saraka

Venedikçe saràca "1. tuzlanmış sardalya, 2. küfür, hakaret" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Bassano: Vocabolario Veneto.) Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sarar|mak

Eski Türkçe sarġar- "sararmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sarıġ sözcüğünden Eski Türkçe +Ar- ekiyle türetilmiştir.