sarı

sarf

Ar ṣarf صرف z [#ṣrf faˁl msd.] 1. döndürme, çevirme, 2. para harcama, ödeme, 3. Arapça gramerde morfoloji Ar ṣarafa صرف z1. döndürdü, çevirdi, yönetti, 2. (para) harcadı

sarfınazar

Ar ṣarfu naẓar صرف النظر zgöz ardı etme § Ar ṣarf صرف zdöndürme, çevirme Ar naẓar نظر zbakış

sargı

TTü sar- +gU

sargos

Yun/EYun sargós σαργός zkaragöze benzer bir balık, sargus vulgaris

sarhoş

Fa sarχʷoş سرخوش z«başı hoş», sarhoş

sarı

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
sarıg altunın ürüŋ kümüşin kırgaglıg kutayın [sarı altını ak gümüşü işli ipeği] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
[[Türkler sarıya sarıġ, açık sarıya sap sarıġ derler.]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
sarılık: Flavedo, morbus regius [sarılık hastalığı].

<< ETü sarıġ soluk renk, sarı

Not: Karş. Moğ sira "sarı renk, safra, öd". Saz benizli deyimindeki TTü saz, aynı sözcüğün varyant telaffuzudur.

Benzer sözcükler: sapsarı, sarı benizli, sarıca, sarılık, sarımsı, sarımtrak

Bu maddeye gönderenler: sarar-, sarışın


10.12.2015
sarık

TTü sar- +Uk

sarışın

<< OTü *sarığçın sarı saçlı ETü sarıġ +çIn

sari1

Ar sāri ٍسارٍ z [#sry fāˁil fa.] akıcı, bulaşıcı Ar sarā سَرَى zaktı, yayıldı, bulaştı

sari2

İng sari Hint kadın giysisi Hind sarī elbise, örtü

sarih

Ar ṣarīḥ صريح z [#ṣrḥ faˁīl sf.] berrak, net, anlamı açık Ar ṣaraḥa berrak idi, açık ve net konuştu