sanrı

sanık

Türkiye Türkçesi san- fiilinden Yeni Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

sani

Arapça s̠ny kökünden gelen ṯāni ثانٍ z "ikiye katlayan, ikinci" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iṯnān إثنان z "iki" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça ṯanā ثَنَا z "çift koştu, katladı" fiilinden türetilmiştir.

saniter

Fransızca sanitaire veya İngilizce sanitary "sağlıkla ilgili, sıhhi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sanitas "sağlık" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince sanus "sağlıklı" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir.

saniye

Arapça s̠ny kökünden gelen ṯāniya(t) ثانية z "ikinci şey, ikincil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯānī ثانى z "ikinci" sözcüğünün fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

sanki

Farsça sānki سانكه z "gibi, benzer (edat)" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sān "gibi" ve Farsça ki sözcüklerinin bileşiğidir.

sanrı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
sanrı = Birsam = Hallucination

Köken

Eski Türkçe sandri- veya sanri- "galeyan, hezeyan" fiilinden türetilmiştir.

Ek açıklama

Kaşgarî'de asıl biçiminin sandri- olduğu açıkça belirtilmiştir. Karş. Moğolca sandur- "galeyana gelmek", sandıra- "hezeyan etmek" (CodC), Çağatayca sandırak "hezeyan". • Türkiye Türkçesi san- fiiliyle yapısal ilişkisi açık değildir.


16.02.2018
sansar

Eski Türkçe saġsar veya savsar "küçük bir memeli hayvan, sansar" sözcüğünden evrilmiştir.

sansasyon

Fransızca sensation "1. duyum, algı, duyarlık, 2. duygusal galeyan, heyecan verici haber" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince sensatio "duyum" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sentire "duymak, hissetmek, algılamak" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir.

sansür

Fransızca censure "1. ayıplama, ahlak denetimi, ahlak polisi, 2. basında içerik kontrolü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince censura "ahlak denetimi, ayıplama, kınama" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince censere "yargılamak, kınamak" fiilinden +()tura ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱens- "beyan etmek, yargılamak" biçiminden evrilmiştir.

santi+

Fransızca ve İngilizce centi+ "[bileşik adlarda] yüzde bir" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince centum "yüz" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(d)ḱm̥tóm biçiminden evrilmiştir.

santigrat

Fransızca centigrade "«yüzlük-derece», yüzlük sisteme dayalı sıcaklık birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca grade "basamak, derece" sözcüğünden türetilmiştir.