sızla|mak

sıvış|mak

Türkiye Türkçesi sığış- "kaçışmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi sığ- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iş- ekiyle türetilmiştir.

sıyanet

Arapça ṣwn kökünden gelen ṣiyāna(t) صيانة z "koruma, muhafaza etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāna صَانَ z "korudu, sakladı" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

sıyga

Arapça ṣwġ kökünden gelen ṣīġa(t) صيغة z "1. kalıp, form, kip, 2. Arapça gramerde kalıp" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāġa "kalıba döktü" fiilinden alıntıdır.

sıyır|mak

Eski Türkçe sıdır- "soymak, deri yüzmek, yüzeyini kesmek, kar küremek" fiilinden evrilmiştir.

sız|mak

Eski Türkçe sız- "(katı şey) erimek, (sıvı) yavaş akmak, damlamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sırı- "(yağ, macun) bulaşmak, dışkılamak" fiili ile eş kökenlidir.

sızla|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
anıŋ tışı būzdın sızladı [[dişi buzdan sızladı]], erniŋ süŋüki sızladı [[kemikleri sızladı]] Türkiye Türkçesi: sızıldamak "inlemek, sızlanmak" [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, 1461 yılından önce]
it sızıldatmak ve iŋildetmek ve siŋildetmek

Köken

Eski Türkçe sızla- "acımak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük sız veya cız "yanma ve acıma sesi" ses yansımalı sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

sızı, sızıltı, sızlanmak, sızlatmak


09.06.2015
sibak

Arapça sbḳ kökünden gelen sibāḳ سِبَاق z "önde veya önce olma, öncelik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sabaḳa سَبَقَ z "önce idi, öne geçti" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

siber

İngilizce cyber "bilgisayar ağlarına veya elektronik yönetim sistemlerine ilişkin (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce cybernetic sözcüğünün kısaltmasıdır.

sibernetik

Fransızca cybernetique veya İngilizce cybernetic "1. yöneylem, yönetim bilimi, 2. bilgisayarlı yönetim sistemi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1948 Norbert Wiener, Amer. matematikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca kybernḗtēs κυβερνήτης z "dümenci" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca kybernáō κυβερνάω z "dümen tutmak, yönlendirmek" fiilinden +t° ekiyle türetilmiştir.

sibop

Türkiye Türkçesi supap sözcüğünden evrilmiştir.

sicil

Arapça scl kökünden gelen sicill سجلّ z "mahkeme kararlarının işlendiği defter" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice sgl kökünden gelen sigilltā "resmi belge, berat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sigillatum "«mühürlü», resmi belge, berat" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince sigilla "küçük işaret, mühür, damga" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince signum "işaret" sözcüğünün küçültme halidir.