sıva|mak1

sırtı

Yeni Yunanca sirtí(on) συρτή z "çekilen, sürüklenen, sürükleme oltası" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca syrnō σύρνω z "çekmek, sürüklemek" fiilinden +ion ekiyle türetilmiştir.

sırtlan

Orta Türkçe sırtlān "bir tür vahşi hayvan" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe sırt "sırt? yele?" sözcüğünden Eski Türkçe +lAn ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

sıska

Arapça sḳy kökünden gelen istisḳā إستسقَى z "1. susama, 2. yağmur duası etme, 3. karnı su toplama, raşitizm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳā سقا z "su verdi, suladı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

sıtma

Türkiye Türkçesi isitme "humma, ateşli hastalık" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi isit- veya issit- "ısıtmak, ateşlemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

sıva

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *sıvağ "sıvanan şey" biçiminden evrilmiştir. Türkçe biçim Türkiye Türkçesi sıva- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

sıva|mak1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kanın emdi yér suwar [[yer sular]] (...) tarıġ suwaldı [[ekin sulandı]], ew suwaldı [[ev sıvandı]]

Köken

Eski Türkçe suva- "1. sulamak, 2. sıva, çamur, yağ vb. sürmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe suv "su" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için su maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. Moğolca siba- "çamur veya merhem sürmek, kaplamak".

Bu maddeye gönderenler

sıva, sıvazla-, suvat


05.09.2017
sıva|mak2

Türkiye Türkçesi sığa- "kısaltmak, yen ve paça sıyırmak" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe sıġ veya sık "kısa" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

sıvazla|mak

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *sıvaz "?" biçiminden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir. Türkçe biçim Türkiye Türkçesi sıva- "çamur, yağ vb. sürmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uz ekiyle türetilmiştir.

sıvı

Türkiye Türkçesi sıvık "cıvık, çamur kıvamında" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen suvık sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe suva- "sulamak, ıslatmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

sıvış|mak

Türkiye Türkçesi sığış- "kaçışmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi sığ- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iş- ekiyle türetilmiştir.

sıyanet

Arapça ṣwn kökünden gelen ṣiyāna(t) صيانة z "koruma, muhafaza etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāna صَانَ z "korudu, sakladı" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.