sıska

sırnaş|mak

Türkiye Türkçesi sırnak "tırnak (yerel ağızlarda)" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Iş- ekiyle türetilmiştir. (Kaynak: Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü sf. 3618)

sırt

Eski Türkçe sırt "1. hayvanların sırtında bulunan kalın ve sert kıl, yele, 2. (Oğuzca) tepe" sözcüğünden evrilmiştir.

sırtar|mak

Türkiye Türkçesi sırtar- "1. sırtüstü dönmek, 2. sırıtmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi sırt sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)Ar- ekiyle türetilmiştir.

sırtı

Yeni Yunanca sirtí(on) συρτή z "çekilen, sürüklenen, sürükleme oltası" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca syrnō σύρνω z "çekmek, sürüklemek" fiilinden +ion ekiyle türetilmiştir.

sırtlan

Orta Türkçe sırtlān "bir tür vahşi hayvan" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe sırt "sırt? yele?" sözcüğünden Eski Türkçe +lAn ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

sıska
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"karnı su toplamış, raşitik" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
koca üstād sıska herifi ˁuryān idüp [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sıskalık: istisḳā. Çocukların sıskalığı: rahitis.

Köken

Arapça sḳy kökünden gelen istisḳā إستسقَى z "1. susama, 2. yağmur duası etme, 3. karnı su toplama, raşitizm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳā سقا z "su verdi, suladı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için saki maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

istiska


29.12.2014
sıtma

Türkiye Türkçesi isitme "humma, ateşli hastalık" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi isit- veya issit- "ısıtmak, ateşlemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

sıva

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *sıvağ "sıvanan şey" biçiminden evrilmiştir. Türkçe biçim Türkiye Türkçesi sıva- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

sıva|mak1

Eski Türkçe suva- "1. sulamak, 2. sıva, çamur, yağ vb. sürmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe suv "su" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

sıva|mak2

Türkiye Türkçesi sığa- "kısaltmak, yen ve paça sıyırmak" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe sıġ veya sık "kısa" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

sıvazla|mak

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *sıvaz "?" biçiminden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir. Türkçe biçim Türkiye Türkçesi sıva- "çamur, yağ vb. sürmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uz ekiyle türetilmiştir.