sünepe

sümme

Arapça ṯumma ثُمَّ z "sonra, daha" parçacığından alıntıdır.

sümsük

Türkiye Türkçesi süm- "görgüsüzce yemek, sömürmek" fiilinden türetilmiştir.

sümük

Türkiye Türkçesi sümkürük "burun akıntısı" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi sümkür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

sün|mek

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) sün- "uzanmak, uzamak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen sun- fiili ile eş kökenlidir.

süne

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sünepe
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1683 yılından önce]
Kelefos sünepe [Korint Rumlarının konuştuğu Türkçede] nāpāk [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sünepe: Ördek gibi paytak, miskin, sersem.

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Ek açıklama

Evliya Çelebi Rumlara özgü bir deyim olduğunu belirtir ise de kaynağı tesbit edilemedi.


09.10.2014
sünger

Yeni Yunanca sfungárion σφουγγάριον z "sünger" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen spóngos veya sphóngos σφόγγος z sözcüğünün küçültme halidir.

süngü

Eski Türkçe süŋüg veya süŋgü "mızrak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe süŋ- "batmak, sinmek, içine girmek" fiilinden Eski Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

sünnet

Arapça snn kökünden gelen sunna(t) سنّة z "1. gelenek, töre, özellikle Peygamberin geleneği, 2. penis kesme geleneği ve töreni" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanna سنّ z "dişledi, diş kesti, bıçak biledi" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir. Bu sözcük Arapça sinn سنّ z "1. diş, 2. ergenliğe geçiş yaşı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

sünni

Arapça sunnī سنّى z "Peygamber sünnetini izleyen, ortodoks" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça snn kökünden gelen sunna(t) سنّة z sözcüğünün nisbet halidir.

süper

Fransızca ve İngilizce super "üstün, aşırı, çok (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen superior sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince super "üst, üzeri, yukarı (edat ve fiil öneki)" sözcüğünün kıyas halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)uper kökünden türetilmiştir.