söve

sön|mek

Eski Türkçe sȫn- "ateş sönmek, tükenmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sögün- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sög- "yakmak" biçiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

sör1

Fransızca soeur "1. kızkardeş, 2. bazı Katolik mezheplerinde kendini dini yaşama adamış kadın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince soror "kızkardeş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *swésōr biçiminden evrilmiştir.

sör2

İngilizce sir "beyefendi, şövalye ünvanına sahip kimse" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca sieur "bey, efendi, senyör" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince senior "yaşlı kimse" sözcüğünden evrilmiştir.

sörf

İngilizce surf "1. kıyıya çarpan dalga, 2. dalga kayağı, 3. internette gezinme" sözcüğünden alıntıdır.

söv|mek

Eski Türkçe sök- "ağır söz söylemek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sö- kökünden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmiştir.

söve
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
pust [Fa.]: (...) ve degirmen söbegi bir demirdür ki degirmen anuŋ üzerinde döner. [ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye, 1614]
Fārisīde bāzū-yi der, Türkīde kapı sövīsi demekdir. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
söve: İçine kapı kanadı ve saire yerleştirilen çerçeve.

Köken

Türkiye Türkçesi söbek veya sübek "1. oval, 2. mil, değirmen veya kapı pimi" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi söbi "sivri, oval" sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için söbü maddesine bakınız.


02.10.2017
söyle|mek

Eski Türkçe sözle- "konuşmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe söz fiilinden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

söylem

Türkiye Türkçesi söyle- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

söylence

Türkiye Türkçesi söylen- fiilinden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

söylenti

Türkiye Türkçesi söylen- fiilinden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

söyleşi

Türkiye Türkçesi söyleş- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.