sör2

sömür|mek

Eski Türkçe siŋür- veya simür- "yutmak, hazmetmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe siŋ- "sinmek, hazmedilmek" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmiştir.

sömürge

Yeni Türkçe sömür- fiilinden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

sömürü

Yeni Türkçe sömür- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

sön|mek

Eski Türkçe sȫn- "ateş sönmek, tükenmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sögün- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sög- "yakmak" biçiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

sör1

Fransızca soeur "1. kızkardeş, 2. bazı Katolik mezheplerinde kendini dini yaşama adamış kadın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince soror "kızkardeş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *swésōr biçiminden evrilmiştir.

sör2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"İngiliz şövalyesi" [ Sahak Paşa Abro, Avrupa'da Meşhûr Ministroların Tercüme-i Hâlleri, 1855]

Köken

İngilizce sir "beyefendi, şövalye ünvanına sahip kimse" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca sieur "bey, efendi, senyör" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince senior "yaşlı kimse" sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için senato maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

sir


07.09.2017
sörf

İngilizce surf "1. kıyıya çarpan dalga, 2. dalga kayağı, 3. internette gezinme" sözcüğünden alıntıdır.

söv|mek

Eski Türkçe sök- "ağır söz söylemek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sö- kökünden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmiştir.

söve

Türkiye Türkçesi söbek veya sübek "1. oval, 2. mil, değirmen veya kapı pimi" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi söbi "sivri, oval" sözcüğünün küçültme halidir.

söyle|mek

Eski Türkçe sözle- "konuşmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe söz fiilinden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

söylem

Türkiye Türkçesi söyle- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.