sömestr

söğüt

Eski Türkçe sögüt "her çeşit ağaç" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sögül- "yanmak" fiilinden Eski Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

sök|mek

Eski Türkçe sök- "koparmak? açmak?" fiilinden evrilmiştir.

sökün

Eski Türkçe sök- "yol açmak, yararak gelmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +In ekiyle türetilmiştir.

sölpü|mek

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sömel

Fransızca semelle "ayakkabı tabanı, mimaride putrel ayağı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sömestr
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Tıp Fakültesinin sömestr tatilinden bilistifade [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Darülfünun Fen ve Edebiyat şubelerine giderek üç sömestir daha devamdan sonra

Köken

Fransızca semestre "altı aylık süre, okulda yarıyıl" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince semestris "altı aylık süre" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sex, se- "altı" ve Latince mens "ay" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için heksa+, menstrual maddelerine bakınız.


06.08.2017
sömür|mek

Eski Türkçe siŋür- veya simür- "yutmak, hazmetmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe siŋ- "sinmek, hazmedilmek" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmiştir.

sömürge

Yeni Türkçe sömür- fiilinden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

sömürü

Yeni Türkçe sömür- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

sön|mek

Eski Türkçe sȫn- "ateş sönmek, tükenmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sögün- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sög- "yakmak" biçiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

sör1

Fransızca soeur "1. kızkardeş, 2. bazı Katolik mezheplerinde kendini dini yaşama adamış kadın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince soror "kızkardeş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *swésōr biçiminden evrilmiştir.