ruhsat

rubu

Ar rubˁ رُبع z [#rbˁ fuˁl ] 1. çeyrek, dörtte bir, 2. bucak, bölge Ar arbaˁa(t) أربعة zdört

Rufai

Ar rifāˁī رفاعى z [nsb.] Rifaiyye tarikati mensubu öz Aḥmad al-Rifāˁī Rifaiyye tarikati kurucusu (1118-1183)

rugan

Fa rawġanī رَوغنى zyağlı Fa rawġan رَوغن zyağ << OFa rōġn a.a. ≈ Ave raoγna- a.a. << HAvr *rewgʰ-mn̥- süt kaymağı, krema

ruh

Ar rūḥ رُوح z [#rwḥ fuˁl msd.] nefes, soluk, esinti, ruh, (mec.) güzel koku ≈ Aram rūḥ רוּח znefes, soluk, esinti, ruh, esin, vahiy ≈ İbr raoḥ a.a.

ruhban

Ar ruhbān رهبان z [#rhb fuˁlān çoğ.] rahipler Ar rāhib راهب z [t.]

ruhsat

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
eger bir ˁālimi göresin ki ruχṣata ve teˀvīle meşgūl oldı bilgil kim andan nesne gelmeye YO: ruhsatname [ Düstur Tertip I.-IV., 1875]
daˁvā vekāleti silkine dāhil olmak isteyenler ... kaide-i mahsūsası mucibince koçanlı ve numerolu ve nezāret tarafından mührlü ruhsatnāme istihsāl etmeğe mecbūrdurlar.

Ar ruχṣa(t) رخصة z [#rχṣ fuˁla(t) mr.] 1. (bir yasağı) yumuşatma, kolaylık, 2. izin, lisans, diploma Ar raχaṣa رخص zyumuşadı, kolaylaştı, gevşedi

Benzer sözcükler: ruhsatiye, ruhsatlı, ruhsatname

Bu maddeye gönderenler: terhis (murahhas)


07.09.2017
ruj

Fr rouge kırmızı renk, allık, kırmızı dudak boyası << Lat rubeus kızıl Lat ruber kırmızı

rulet

Fr roulette [küç.] tekercik, bir kumar aleti EFr rouelle [küç.] küçük tekerlek +et° << OLat rotula a.a. Lat rota tekerlek +ul°

rulman

Fr roulement 1. yuvarlanma, 2. makinalarda dönmeyi kolaylaştıran ara birim Fr rouler yuvarlamak, yuvarlanmak +ment° << OLat rotulare a.a. Lat rotula [küç.] küçük tekerlek Lat rota tekerlek +ul°

rulo

Fr rouleau yuvarlanık şey, top Fr rouler yuvarlamak, yuvarlanmak, top olmak, top etmek << OLat rotulare [den.] a.a. Lat rotula/rotulus [küç.] tekerlek Lat rota tekerlek +ul°

Rum

Ar/Fa rūm روم zRoma (Bizans) ülkesi EYun ʰrōmē ῥώμη zRoma öz (Lat) Roma