rica

rızk

Ar rizḳ رزق z [#rzḳ fiˁl ] nimet, günlük ekmek OFa rōzīk/rōçīk a.a. OFa rōz/rōç gün

riayet

Ar riˁāya(t) رعاية z [#rˁy fiˁāla(t) msd.] bakma, gözetme, bakım, davar gütme Ar raˁā رَعَا zbaktı, gözetti, davar güttü

ribat

Ar ribāṭ رباط z [#rbṭ] 1. bağ, bağlantı, 2. kervansaray, han, yolcu konaklama yeri Ar rabaṭa ربط zbağladı

ribaunt

İng rebound geri sıçramak, bir basketbol terimi İng re+ bound sıçramak

ribozom

İng ribosome canlı hücrelerde protein üretimini düzenleyen organel (İlk kullanım: 1958 Richard B. Roberts, Amer. biyolog. ) § İng ribonucleic acid RNA EYun sōma σωμα zgövde, madde

rica

[ Kutadgu Bilig, 1069]
racā birle hawfnı kanat sen kılın [umut ile korkuyu kendine (ikiz) kanat kıl] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
recā: Sperare [ümit etmek]. Usit. rogare, postulare, supplicare [kullanımda rica etmek, sormak, yalvarmak] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ricā (aslı recā)

Ar racāˀ رجاء z [#rcw faˁāl msd.] umut, beklenti Ar racā رجا zumdu, kaygılandı

Not: İlk hecede /i/ ile telaffuzu ve "yalvarma" anlamı Türkçeye özgüdür.

Benzer sözcükler: ricacı


03.04.2015
rical

Ar ricāl رجال z [#rcl fiˁāl çoğ.] erkân, insanlar, özellikle yüksek rütbeli kişiler Ar racul رجل z [t.] insan, adam («ayakta duran, iki ayak üzerinde yürüyen» anlamında) Ar ricl رجل zayak (≈ İbr/Aram rgel רגל za.a. )

ricat

Ar ricˁa(t) رجعة z [#rcˁ fiˁla(t) msd.] geri dönme, geri çekilme

ridikül

Fr ridicule gülünç Lat ridiculus a.a. Lat rīdere gülmek +icul°

rijit

Fr rigide katı, esnek olmayan Lat rigidus a.a. Lat rigēre katılaşmak, kaskatı kesilmek +id°

rikâp

Ar rikāb رِكاب z [#rkb] 1. binek hayvanları, özellikle deve, 2. üzengi Ar rakaba رَكَبَ zbindi