rezerve

reyting

İng rating derecelendirme İng rate 1. derece, düzey, ölçü, oran, 2. derecelendirmek, düzey ölçmek +ing Lat pro rata parte belli bir ölçüye göre Lat ratus [pp.] belli, belirlenmiş +()t° Lat reri, rat-

rezalet

Ar raḏāla(t) رذالة z [#rḏl faˁāla(t) msd.] rezil olma, utanç verici hale düşme Ar raḏila رذل zrezil oldu

reze

Ar razza(t) رزّة z [#rzz faˁla(t) mr.] kapı sürgüsünün veya menteşe milinin içine girdiği demir oyuk Ar razza رزّ zdeldi, sapladı, sançtı

rezene

Fa rāziyāne رازيانه zbaharlı bir bitki, foeniculum vulgare, arapsaçı

rezerv

Fr reserve [dev.] 1. ilerisi için saklanan şey, yedek, 2. fikrini kendine saklama, çekince Fr réserver saklamak, biriktirmek, yedeklemek

rezerve

rezerve etmek [ Cumhuriyet - gazete, 1931]
27 Eylül 1930 tarihli kanunla İngiliz lirası rezerve etmiş ve bu suretle alınan fazla sterlinler rezervasyon [ Milliyet - gazete, 1952]
futbol ve güreş için yer rezervasyonu yapmak isteyenler

Fr réserver ihtiyaten saklamak, biriktirmek, yedeklemek Lat reservare a.a. Lat re+ servare korumak

 servis

Benzer sözcükler: rezervasyon, rezervist

Bu maddeye gönderenler: rezerv, rezervuar


14.10.2014
rezervuar

Fr réservoire saklama yeri, hazne, özellikle su deposu OLat reservatorium a.a. Lat reservare saklamak +(t)orium

rezidans

Fr résidence ikamet, ikamet yeri, konut Lat residentia a.a. Lat residere konmak, ikamet etmek +entia Lat re+ sedere, sess- oturmak

rezil

Ar raḏīl رذيل z [#rḏl faˁīl sf.] a.a. Ar raḏila رذل zrezil oldu

rezistans

Fr résistance direnç, direniş Fr résister karşı durmak, karşı koymak, direnmek +entia Lat resistere a.a. Lat re+ sistere, stat- durmak, dikilmek, sıkı durmak, kavi olmak

rezolüsyon

Fr résolution baskı veya elektronik ekranda görüntü yoğunluğu İng resolution çözüm, çözünüm, a.a. Lat resoluere çözmek, unsurlarına ayrıştırmak +(t)ion Lat re+ soluere, solut- gevşetmek, çözmek