rezerv

reyon

Fr rayon 1. arı peteğinin bir hücresi, 2. çok departmanlı mağazalarda her bir bölüme verilen ad << EFr ree petek hücresi Ger

reyting

İng rating derecelendirme İng rate 1. derece, düzey, ölçü, oran, 2. derecelendirmek, düzey ölçmek +ing Lat pro rata parte belli bir ölçüye göre Lat ratus [pp.] belli, belirlenmiş +()t° Lat reri, rat-

rezalet

Ar raḏāla(t) رذالة z [#rḏl faˁāla(t) msd.] rezil olma, utanç verici hale düşme Ar raḏila رذل zrezil oldu

reze

Ar razza(t) رزّة z [#rzz faˁla(t) mr.] kapı sürgüsünün veya menteşe milinin içine girdiği demir oyuk Ar razza رزّ zdeldi, sapladı, sançtı

rezene

Fa rāziyāne رازيانه zbaharlı bir bitki, foeniculum vulgare, arapsaçı

rezerv

"finansal yedek" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
bu sermaye, federal rezerv bankalarının talimatnameleri mucibince ikinci derecede iskonto edemedikleri senedatı ticariyenin iskontosuna tahsis edilecektir "... işletilmemiş yeraltı zenginliği" [ Cumhuriyet - gazete, 1949]
Raman mıntakasında petrol rezervi ne kadardır "... itiraz hakkını saklı tutma" [ Cumhuriyet - gazete, 1980]
ortaya konan formülün Waldheim'ın konuşmasına rezerv koymak anlamını taşıdığı

Fr reserve [dev.] 1. ilerisi için saklanan şey, yedek, 2. fikrini kendine saklama, çekince Fr réserver saklamak, biriktirmek, yedeklemek

 rezerve

Benzer sözcükler: döviz rezervi, rezerv koymak


30.09.2017
rezerve

Fr réserver ihtiyaten saklamak, biriktirmek, yedeklemek Lat reservare a.a. Lat re+ servare korumak

rezervuar

Fr réservoire saklama yeri, hazne, özellikle su deposu OLat reservatorium a.a. Lat reservare saklamak +(t)orium

rezidans

Fr résidence ikamet, ikamet yeri, konut Lat residentia a.a. Lat residere konmak, ikamet etmek +entia Lat re+ sedere, sess- oturmak

rezil

Ar raḏīl رذيل z [#rḏl faˁīl sf.] a.a. Ar raḏila رذل zrezil oldu

rezistans

Fr résistance direnç, direniş Fr résister karşı durmak, karşı koymak, direnmek +entia Lat resistere a.a. Lat re+ sistere, stat- durmak, dikilmek, sıkı durmak, kavi olmak