resim

resepsiyon

Fr réception 1. kabul etme, 2. misafir kabul etme, davetlilere açık toplantı Lat receptio a.a. Lat recipere kabul etmek +(t)ion Lat re+ capere, capt- almak, kabul etmek

reseptör

Fr récepteur alıcı Lat receptor Lat recipere +(t)or

resesyon

İng recession Fr récession gerileme, geri gitme Lat recedere geri gitmek +(t)ion Lat re+ cedere, cess- gitmek

reset

İng reset yeniden kurma, elektronik cihazlarda sıfırlama işlemi İng re+ set kurma, ayağa kaldırma

resif

Fr récif denizde sığ kum şeridi, mercan kayalığı İsp arrecife a.a. Ar ar-raṣīf الرصيف z [#rṣf faˁīl sf.] dalgakıran Ar raṣafa رصف ztaş döşedi, yol yaptı

resim

"suret" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
altı günde urdı anuŋ resmini "... yazı ... damga ... yasa" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
resm: Signare, scribere, designare [işaretleme, yazma, çizme]. Item signum, vestigium [iz, işaret]. Usit. canon, norma, lex, jus, signatio, delineatio, scriptio, descriptio [Türkçe kullanımda, yasa, kural, tarif, tasvir]. resmī "yazılı" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
resmī: Ad scripturam pertinens [yazılı, yazıya ilişkin] resmen [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
resmen: Nizam üzere, kanunen.

Ar rasm رَسْم z [#rsm faˁl msd.] 1. işaretleme, 2. iz, işaret, simge, damga, 3. suret, 4. formalite, ayin Ar rasama رَسَمَ z1. ayağını yere bastı, iz bıraktı, damga bastı, 2. resim yaptı, işaret etti (≈ Aram rəşam רשׁם ziz ve işaret yapmak, kaydetmek ≈ İbr rāşam a.a. )

Benzer sözcükler: damga resmi, resimlemek, resimli, resimsiz, resmen, resmetmek, resmi, resmigeçit, resmiyet

Bu maddeye gönderenler: merasim, nevresim, ressam, rüşeym, rüsum


22.05.2015
resital

Fr récital dinleti, şiir okuma, tek kişilik konser Fr réciter yüksek sesle okumak, şiir söylemek +al° Lat recitare a.a. Lat re+ citare çağırmak, yüksek sesle konuşmak

resitatif

Fr récitatif operada makamla konuşma Fr réciter makamla söylemek +(t)iv°

ressam

Ar rassām رَسّام z [#rsm faˁˁāl mesl.] resim yapan Ar rasama رَسَمَ zçizdi, işaretledi

rest

Fr reste [dev.] 1. geri kalan şey, artık, 2. pokerde bankada kalan paranın tümü Fr rester geri durmak, geriye kalmak, artmak Lat restāre a.a. Lat re+ stāre, stat- durmak

restitüsyon

Fr réstitution geri koyma, iade etme Lat restituere tekrar yerine koymak, eski haline iade etmek +(t)ion Lat re+ statuere durdurmak, dikmek, kurmak