replike

reosta

Fr rhéostat akım düzenleyici İng rheostat (İlk kullanım: 1843 Sir Charles Wheatstone, İng. fizikçi) § EYun rhéon ῥέον zakış, akım (EYun rhéō ῥέω zakmak ) EYun státos στάτος zduran, durduran (EYun ʰistēmi, stā- ἵστημι, στα- zdurmak +t° )

repertuvar

Fr répertoire stok, depo, bir tiyatro kumpanyasının hazır oyunlar listesi OLat repertorium bulma yeri, eşya saklanan yer Lat reperire bulmak +()torium Lat re+ parire, part- çıkarmak, denk getirmek, üretmek << HAvr *perə-1 tedarik etmek

repetisyon

Fr répétition tekrar etme, sahne sanatlarında prova Lat repetitio Lat repetere yeniden yarışmak +()tion Lat re+ petere, petit- koşmak, seğirtmek

replik

Fr réplique [dev.] yanıt, tiyatroda aktörün sözleri Fr répliquer yanıtlamak, karşılık vermek Lat replicare a.a. Lat re+ plicare katlamak

replika

İng replica bir nesnenin bire bir kopyası İt replica cevap

replike

[ Ekşi Sözlük, 2002]
replikasyon: verileri, merkezi veritabanından farklı noktalarda konumlandırılmış yerel veritabanlarına dağıtma işlemine verilen ad. [ Ekşi Sözlük, 2003]
DNA replikasyonu

İng replicate 1. cevap vermek [esk.], 2. kopyalamak, tıpkısını yapmak Lat replicare cevap vermek

 replik

Not: Fr répliquer sadece "yanıtlamak" anlamında kullanılır. İngilizce fiil modern dönemde "tıpkısını yapmak, kopyalamak" anlamını kazanmıştır. Türkçede sadece bu anlamda caridir.

Benzer sözcükler: replikasyon, replikatif, replikator


04.01.2018
repo

İng repo [abb.] İng repurchase agreement geri satın alma sözleşmesi İng re+ purchase satın alma

represyon

Fr/İng repression geri-bastırma Lat repressio Lat repremere geri bastırmak +()tion Lat re+ premere, press- basmak, sıkmak

reprodüksiyon

Fr reproduction yeniden üretme, çoğaltma Fr re+ production üretme

repütasyon

Fr réputation ün, saygınlık, itibar Lat reputatio a.a. Lat reputare değer vermek, itibar etmek, saymak +()tion Lat re+ putare saymak

resen

Ar raˀsan رأساً z [zrf.] baş olarak, başça Ar raˀs رأس z [#rAs] baş, kafa +an