rehber

regresyon

Fransızca régression "1. geri gitme, gerileme, 2. istatistikte bir işlem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen regressio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince regredi "geri gitmek" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince gradi, gress- "adım atmak, yürümek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir.

regülatör

Fransızca regulateur "düzenleyici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen regulator sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince regulare "düzenlemek, kural koymak" fiilinden +()tor ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince regula "cetvel" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

reha

Farsça rahā رها z "kurtuluş, kurtulma" sözcüğünden alıntıdır.

rehabilite

Fransızca réhabiliter "yeniden alıştırmak, hastalık veya gözden düşme nedeniyle toplumdan uzak kalmış bir kimseyi yeniden topluma kabul etmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca habiliter "alıştırmak, eğitmek, uygun hale getirmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen habilitare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince habilis "uygun, elverişli, alışık" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince habēre "almak, sahip olmak" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

rehavet

Arapça rχw kökünden gelen raχāwa(t) رخاوة z "gevşeme, tembellik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raχā رخا z "gevşedi, rahat etti" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

rehber
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
ol yola bir reh-rev ü reh-ber gerek

Köken

Farsça rahbar رهبر z "yol gösteren, kılavuz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça rah ره z "yol" ve Farsça +bar بر z "getiren, götüren" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için rahvan, +ber maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

rehber öğretmen, rehberlik, telefon rehberi


04.05.2015
rehin

Arapça rhn kökünden gelen rahn رهن z "borç karşılığı bir şeyi güvence verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rahana رهن z "güvence verdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

rehine

Arapça rhn kökünden gelen rahīna(t) رهينة z "emanet, rehin (dişi veya şey)" sözcüğünden alıntıdır.

rehnüma

Farsça rahnumā رهنما z "yol gösteren, rehber" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça rah ره z "yol" ve Farsça numūdan, numā- نمودن, نما z "göstermek" sözcüklerinin bileşiğidir.

reiki

Japonca reiki "ruhsal enerji, el değdirme yoluyla tedavi yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1922 Mikao Usui, Jap. ruhçu.) Japonca sözcük Çince rei "ruh" ve Çince ki "enerji, güç" sözcüklerinin bileşiğidir.

reis

Arapça rAs kökünden gelen raˀīs رئيس z "baş kişi, önder, yönetici, kaptan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˀs رأس z "baş" sözcüğünün faˁīl vezninde sıfatıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen reˀşā רˀשא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen rāşu sözcüğü ile eş kökenlidir. )