rasyonel

raster

İng raster görüntünün paralel çizgiler halinde dijitalize edilmesi Lat rastrum tırmık Lat radere, ras- tırmalamak, çizmek

rastık

Fa rāsuχt راسخت zgöz sürmesi ve tıbbi amaçla kullanılan bir madde, antimon << OFa *rōi suχtak «yanık bakır», a.a. § OFa rōi bakır OFa sōχtan yakmak, yanmak

rastla|mak

Fa rāst راست zsağ, düz, doğru, denk, hayırlı +lA-

rasyo

İng ratio oran, orantı Lat ratio a.a.

rasyon

Fr/İng ration istihkak, tayın << Lat ratio oran, hak, gerekçe, akıl Lat reri saymak +()tion

rasyonel

rasyonalizm "akılcılık" [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
rasyonalizma: Vahyi inkâr ve her şeyi akıl yoluyla izah eden mezheb-i felsefî. rasyonalizasyon "(sanayide) akılcılaştırma" [ Cumhuriyet - gazete, 1929]
Müzakeratın en mühimlerinden biri rasyonalizasyon ve sanayi mes'elesi idi. [ Cumhuriyet - gazete, 1931]
alelekser kullanılan ecnebi ıstılahların kısmı küllisinin lisanımızda mukabili vardır (...) Misal: rasyonel: aklî, uslu.

Fr rationel akla uygun, akılcı Lat rationalis a.a. Lat ratio oran, gerekçe, yargı, akıl +al° Lat reri saymak, kestirmek, yargılamak +()tion

 racon

Benzer sözcükler: rasyonalist, rasyonalite, rasyonalizasyon, rasyonalize, rasyonalizm, rasyonelleşmek

Bu maddeye gönderenler: irrasyonel


22.09.2019
raşe

Ar raˁşa(t) رعشة z [#rˁş faˁla(t) msd.] titreme Ar raˁaşa رعش ztitredi

raşitik

Fr rachitique raşitizm hastalığına tutulmuş olan YLat rachitis bir iskelet hastalığı +ic° EYun ráχis ράχις zbelkemiği, omurga +itis

rate

Fr raté [pp.] hayatını veya kariyerini boşa harcamış kimse Fr rater [den.] argoda boşa atmak, ziyan etmek Fr prendre un rat «sıçan yakalamak», a.a. (deyim) Fr rat büyük fare, sıçan << OLat rattus/raton a.a.

rattan

İng rattan Doğu Asya'ya özgü bir tür kamış, bu kamıştan yapılan mobilya Malay rōtan kamış

raund

İng round yuvarlak (sıfat), halka, çember, döngü, tur, spor müsabakasında dönem (ad) Fr rond a.a. << Lat rotundus yuvarlak (sıfat)