rasyon

rasta

İngilizce Rasta sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce Rastafarian "Jamaika kökenli bir din, bu din mensuplarına özgü saç modeli" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Ras Tafari Makonnen ረስ ተፈሪ መኮንን z "1930'da Haile Selassie adıyla Habeşistan kralı olan Habeş soylusu (1892-1975)" özel adından alıntıdır.

raster

İngilizce raster "görüntünün paralel çizgiler halinde dijitalize edilmesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince rastrum "tırmık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince radere, ras- "tırmalamak, çizmek" fiilinden türetilmiştir.

rastık

Farsça rāsuχt راسخت z "göz sürmesi ve tıbbi amaçla kullanılan bir madde, antimon" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça yazılı örneği bulunmayan *rōi suχtak "«yanık bakır», göz sürmesi ve tıbbi amaçla kullanılan bir madde, antimon" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça rōi "bakır" ve Orta Farsça sōχtan "yakmak, yanmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

rastla|mak

Farsça rāst راست z "sağ, düz, doğru, denk, hayırlı" sözcüğünden +lA- ekiyle türetilmiştir.

rasyo

İngilizce ratio "oran, orantı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen ratio sözcüğünden alıntıdır.

rasyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"tayın, istihkak" [ TDK, Türkçe Sözlük, 9. Baskı, 1998]
rasyon: Bir hayvanın 24 saatlik yem miktarı.

Köken

Fransızca ve İngilizce ration "istihkak, tayın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince ratio "oran, hak, gerekçe, akıl" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince reri "saymak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için racon maddesine bakınız.


01.10.2017
rasyonel

Fransızca rationel "akla uygun, akılcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen rationalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ratio "oran, gerekçe, yargı, akıl" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince reri "saymak, kestirmek, yargılamak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

raşe

Arapça rˁş kökünden gelen raˁşa(t) رعشة z "titreme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˁaşa رعش z "titredi" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

raşitik

Fransızca rachitique "raşitizm hastalığına tutulmuş olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince rachitis "bir iskelet hastalığı" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ráχis ράχις z "belkemiği, omurga" sözcüğünden +itis ekiyle türetilmiştir.

rate

Fransızca raté "hayatını veya kariyerini boşa harcamış kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rater "argoda boşa atmak, ziyan etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca prendre un rat "«sıçan yakalamak», argoda boşa atmak, ziyan etmek (deyim)" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Fransızca deyim Fransızca rat "büyük fare, sıçan" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen rattus veya raton sözcüğünden evrilmiştir.

rattan

İngilizce rattan "Doğu Asya'ya özgü bir tür kamış, bu kamıştan yapılan mobilya" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Malayca rōtan "kamış" sözcüğünden alıntıdır.