rastla|mak

raspa

İt raspa kaba rende ≈ İt raspare rendelemek Ger *(h)raspōn sürtmek, rendelemek

rast

Fa rāst راست z1. düz, doğru, hayırlı, şanslı, 2. sağ taraf, 3. İran musikisinde bir makam << EFa/Ave rāşta- düz, doğru, sağ taraf << HAvr *h₃reǵ-tó-s (*oreǵ-tó-s) HAvr *h₃reǵ- (*oreǵ-) yöneltmek, yönetmek

rasta

İng Rasta [abb.] İng Rastafarian Jamaika kökenli bir din, bu din mensuplarına özgü saç modeli öz Ras Tafari Makonnen ረስ ተፈሪ መኮንን z1930'da Haile Selassie adıyla Habeşistan kralı olan Habeş soylusu (1892-1975)

raster

İng raster görüntünün paralel çizgiler halinde dijitalize edilmesi Lat rastrum tırmık Lat radere, ras- tırmalamak, çizmek

rastık

Fa rāsuχt راسخت zgöz sürmesi ve tıbbi amaçla kullanılan bir madde, antimon << OFa *rōi suχtak «yanık bakır», a.a. § OFa rōi bakır OFa sōχtan yakmak, yanmak

rastla|mak

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
raastlárum [rastlarım]: pareggio [ Meninski, Thesaurus, 1680]
rāstlamak = rāst gelmek: düş ol. vel düş gelmek, sataşmak, müsādefe e., oğramak, doğru gelmek, doğru düşmek. YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
raslantı: ... tesadüf.

Fa rāst راست zsağ, düz, doğru, denk, hayırlı +lA-

 rast

Not: TTü rast gelmek deyimi Fa rāst āmadan "memnun olmak" (iki kişi karşılaştığında söylenen söz) deyiminden çeviridir. • 1950'lerden itibaren rasla-/raslantı yazılışı teşvik edilmiş, ancak 1988 TDK sözlüğü rastla-/rastlantı yazımına geri dönmüştür.

Benzer sözcükler: rastlanmak, rastlansal, rastlantı, rastlantısal, rastlaşmak


11.08.2015
rasyo

İng ratio oran, orantı Lat ratio a.a.

rasyon

Fr/İng ration istihkak, tayın << Lat ratio oran, hak, gerekçe, akıl Lat reri saymak +(t)ion

rasyonel

Fr rationel akla uygun, akılcı Lat rationalis a.a. Lat ratio oran, gerekçe, yargı, akıl +al° Lat reri saymak, kestirmek, yargılamak +(t)ion

raşe

Ar raˁşa(t) رعشة z [#rˁş faˁla(t) msd.] titreme Ar raˁaşa رعش ztitredi

raşitik

Fr rachitique raşitizm hastalığına tutulmuş olan YLat rachitis bir iskelet hastalığı +ic° EYun ráχis ράχις zbelkemiği, omurga +itis