rıhtım

rezistans

Fr résistance direnç, direniş Fr résister karşı durmak, karşı koymak, direnmek +entia Lat resistere a.a. Lat re+ sistere, stat- durmak, dikilmek, sıkı durmak, kavi olmak

rezolüsyon

Fr résolution baskı veya elektronik ekranda görüntü yoğunluğu İng resolution çözüm, çözünüm, a.a. Lat resoluere çözmek, unsurlarına ayrıştırmak +(t)ion Lat re+ soluere, solut- gevşetmek, çözmek

rezonans

Fr résonance çınlama, yankı Lat resonantia a.a. Lat resonare çınlamak, yankılanmak +entia Lat re+ sonare ses çıkarmak

rezüme

İng resumé [pp.] özet, özetlenmiş özgeçmiş Fr résumé özet Fr résumer özetlemek, baştan ele almak Lat resumere baştan almak Lat re+ sumere almak

rıht

Fa rīχt ريخت zdökme, döküm Fa rīχtan, rīz- ريختن, ريز zakıtmak, dökmek << OFa rēχtan, rēç- a.a. ≈ Ave raek- a.a. << HAvr *wlei̯k- akmak

rıhtım

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
ḳaˁr-ı zemīne varıncaya ḥafr idüp andan esāsına [temeline] rīχtım ريختم binā [dökme yapı] ile üç senede vech-i ˁarza [yer yüzüne] esās binā çıkup [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
rīχtīm ريختيم: şehir sahilinde ve liman kenarında deniz doldurulup üstü tesviye olunan yer

Fa rīχt ريختم zdökme, döküm Fa rīχtan, rīz- ريختن, ريز zdökmek

 rıht

Not: Farsçada rīχtim biçimine rastlanmadı. +ım ekinin niteliği anlaşılamadı.


25.09.2014
rıza

Ar riḍāˀ رضاء z [#rḍw fiˁāl msd.] razı olma, memnuniyet Ar raḍā رضا zrazı oldu

rızk

Ar rizḳ رزق z [#rzḳ fiˁl ] nimet, günlük ekmek OFa rōzīk/rōçīk a.a. OFa rōz/rōç gün

riayet

Ar riˁāya(t) رعاية z [#rˁy fiˁāla(t) msd.] bakma, gözetme, bakım, davar gütme Ar raˁā رَعَا zbaktı, gözetti, davar güttü

riba

Ar ribā ربا z [#rbw fiˁal msd.] faiz Ar rabā رَبَا zarttı, büyüdü, kabardı ≈ İbr reb רַב zbüyük, çok; büyümek, artmak

ribat

Ar ribāṭ رباط z [#rbṭ] 1. bağ, bağlantı, 2. menzil, han, yolcu konaklama yeri Ar rabaṭa ربط zbağladı