prosopografi

prompter

İngilizce prompter "1. dürtücü, 2. metin hatırlatıcı cihaz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce prompt "dürtmek, uyarmak" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince promptus "hazır, el altında, ortada" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince prōmere "ileri getirmek, hazırlamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince emere, empt- "almak" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir.

proof

İngilizce proof "1. sınama, deneme, 2. sınav ve deney sonunda elde edilen kesin bilgi, kanıt, 3. sınayarak bulunan ölçü, özellikle alkolde yoğunluk ölçüsü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince proba "sınama, deneme, sınav" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince probare "sınamak" fiilinden türetilmiştir.

propaganda

Fransızca propagande "bir fikir veya inancı yayma amaçlı etkinlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince propaganda sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince propagare "çubuktan fide üretmek" fiilinden +end° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peh₂ḱ- (*pāḱ-) "(bitki, direk) dikmek" kökünden pro+1 önekiyle türetilmiştir.

prosedür

Fransızca procedure "süreç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca procéder "sürmek, devam etmek, ilerlemek" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince procedere, process- "ileri gitmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince cedere, cess- "gitmek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir.

proses

Fransızca procès veya İngilizce process "süreç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince processus "gidişat, süren şey" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince cedere, cess- "gitmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

prosopografi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kaynakça yok, 1999]
Son Dönem Osmanlı Erkân ve Ricali: Prosopografik Rehber [kitap adı]

Köken

Fransızca prosopographie veya İngilizce prosopography "biyografi ilmi, özellikle tarihi şahsiyetlerin hayatını ve aile bağlantılarını arşiv kayıtlarına dayanarak ortaya çıkarma işi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca prósōpon πρόσωπον z "yüz, suret (ön-görünüm)" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca prós πρός z "ön, ileri" ve Eski Yunanca ōps ώψ z "görme, göz" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için per+, opt(o)+, graf(o)+ maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

prosopograf, prosopografik


05.10.2017
prospektüs

Latince prospectus "«öngörülen», tanıtım yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince prospicere "öne bakmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince specere, spect- "bakmak, gözlemek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir.

prostat

Fransızca prostate "erkeklerde mesane ile idrar yolu arasında duran organ" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca prostatós προστατός z "önde duran" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca stātós στατός z "duran, durduran" sözcüğünden pro+2 önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰistēmi, stā- ἵστημι, στα- z "durmak" fiilinden +t° ekiyle türetilmiştir.

prostela

Yeni Yunanca brostéla μβροστέλα z "önlük" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca brostá μβροστά z "ön" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca emprós εμπρός z "öne doğru, ileri" sözcüğünden türetilmiştir.

prot(o)+

Fransızca ve İngilizce proto+ "[bileşik adlarda] ilk, birinci" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca aynı anlama gelen prôtos πρῶτος z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pr̥h₃-tó-s (*prō-tó-s) "en önde olan, ilk" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "ileri, ön" kökünden türetilmiştir.

protagonist

Fransızca protagoniste veya İngilizce protagonist "baş aktör" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen prōtagōnistḗs πρωταγωνιστής z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca prōtos πρώτος z "birinci" ve Eski Yunanca agōnistḗs αγωνιστής z "yarışan" sözcüklerinin bileşiğidir.